Интелектуални резултати

Платформа с образователни ресурси

Проектът ESSENCE ще създаде своя платформа с образователни ресурси на свободен достъп, преведена на 7 езика, за да достигне до различни международни целеви групи.

Ключови меки умения

Ще се определят меките умения, които имат отношение към намиране на работа, като се уточнят тези меки умения, които са най-желани от рабодателите в ЕС.

Инструменти

Ще се разработи обучително съдържание (достъпно и лесно за ползване от преподавателите и интуитивно за ползване от потребителите) за всяко от определените меки умения.

Насоки

Те се състоят от две части: насоки за ползване на резултатите от проекта и манифест на меките умения.

Какво представлява ESSENCE

Чрез развиване на меките умения у студентите, проектът ESSENCE цели да увеличава възможностите им за намиране на работа. Проектът се стреми в пълна степен да приобщава студентите към пазара на труда, като им предлага варианти за професионално развитие, които надграждат заложените в традиционното висше образование.

Курсовете, предлагани по проекта ESSENCE, развиват най-търсените от работодателите меки умения и отговарят на изискванията на предприемачи и корпорации.

Продължете четенето

Новини

81_1_essence_logo_hd_muy-grande.jpg

Устойчивост и мултиплициращ ефект на проекта ESSENCE: В търсене на нови възможности за развитие на меки умения

Проектът ESSENCE има за основна цел да подобри възможностите за трудова заетост на студентите чрез развиване на меките им умения. ESSENCE е транснационален и междукултурен проект, съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия. В него участват седем организации от седем различни държави в ЕС, като тези организации представят многото различни интереси, включени в проекта: неправителствения  сектор и създаването на гражданско общество, корпоративния сектор и намирането на работа, академичните среди и развитието на научноизследователската дейност.

Един от най-важните приоритети на всеки проект, съфинансиран по програмата Еразъм+“ е гарантирането на устойчивостта и дългосрочния му ефект чрез способността му да дава положителни резултати и след официалното му приключване. Съществуват много начини тази цел да бъде постигната. На първо място, резултатите по проекта стават достояние и на широката общественост, не само на конкретните целеви групи на проекта. 

Но споделянето на резултатите само по себе си не води до устойчивост, освен ако не е съпроводено от прилагането на конкретни средства, които помагат на целевите групи на дейността по разпространение да се възползват от опита на партньорите, натрупан от тях по време на изпълнението на проекта, след което да внедрят свои собствени местни, национални и/или международни инициативи, които или използват ресурсите на ESSENCE, или създадат чисто нови инициативи като резултат от вече споделения опит. 

За да се улесни това споделяне на знания, опит и ноу-хау и извън организациите (и хората, работещи в тях), които официално участват в партньорството, се разработва работен пакет, който предоставя ясни и конкретни насоки как да прехвърлят и/или възпроизвеждат резултатите на проекта ESSENCE в различни области на практиката.

Целият работен пакет включва два официални резултата, които са указания както за специалистите по човешки ресурси в практиката, така и за университетските преподаватели, които могат да ги включат в стратегическо си планиране и в ежедневните си обучителни дейности. Указанията обобщават проектните резултати, те са изводи, извлечени поуки и препоръки за предоставяне на нови и иновативни възможности за изграждане на капацитет.

1.    Указанията на ESSENCE, които следват да се вземат под внимание както при изготвяне на стратегии, така и при рутинни обучения. 

Въз основа на постигнатите резултати всеки партньор ще обобщи в официален документ извлечените поуки и ключовите изводи на всички партньори, постигнати на пилотната фаза, както и практиките за включване на всички заинтересовани лица (т.е. знанията, които могат да са полезни за другите заинтересовани); указания за използване на обучителните ресурси, материали и инструменти и тяхната употреба в други области на практиката
Това не е просто доклад за валидиране. Този документ е предназначен да предоставя подробни указания за оперативните и управленски характеристики, включително механизмите за провеждане на обученията и други оперативни аспекти на обученията; допълнителни указания към други институции за професионално обучение и образование/висше образование относно средствата за обучение, структурата на семинарите, препоръки относно възможностите за смесено обучение и препоръки за обучение чрез онлайн платформа; добри практики и препоръки за валоризация на средствата за финансиране от ЕС за образование и обучение.

2.    Манифестът за меки умения на ESSENCE. Този документ събира поуките, изведени при изпълнението на проекта, обобщава резултатите от първите три фази на проекта и предоставя доказателства на висшите училища за това как студентите са били по-успешни на трудовия пазар и как търсенето на работодателите и изискванията на пазарите са въздействали върху исканията за обучение.

И двата документа представляват „институционалната и оперативна памет“ на проекта, като консолидират резултатите, констатациите и стратегическите характеристики, които са били апробирани при изпълнението, и които създадат нови практики на формално и неформално ниво; като същевременно предлагат иновативни идеи за всички заинтересовани лица, които гравитират около екосистемите на професионалното обучение и образование, висшето образование и трудовата заетост.

През октомври 2022 г. и двата документа ще са на разположение на свободен достъп на официалната платформа на проекта: https://projectessence.eu/index.php 
 

Прочетете още...
80_1_2022-08-0810_17_02-20220726_essencepressreleasejuly2updatedmodelio3tv_bg.jpg

Обучителните програми на проекта ESSENCE за развитие на меки умения с цел пригодност за работна заетост: тествани, валидирани и напълно достъпни онлайн за безплатно ползване!

Основната цел на проекта ESSENCE е да подобри възможностите за трудова заетост на студентите и завършващите висше образование, като развива и усъвършенства техните меки умения. ESSENCE е транснационален и междукултурен проект, съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейската комисия. Той включва седем организации от седем различни държави от ЕС, като тези организации представлят различните интереси, включени в обхвата на проекта: неправителствения сектор и създаването на гражданско общество, корпоративния сектор и създаването на работна заетост, академичните среди и развитието на научно-изследователска дейност. От официалното стартиране на проекта два от ключовите резултати, осигурени от дейността на партньорите, са представени от: 

1/транснационалната и междусекторна оценка на меките умения за пригодност за заетост – втори интелектуален резултат от проекта „Картографиране на меките умения с пригодността за заетост – най-желаните меки умения сред кандидатите за работа“, който идентифицира текущото състояние на програми за развитие, ориентирани към меките умения за млади хора на формално, неофициално и неформално ниво (достъпни на: https://projectessence.eu/mapping.php), най-търсените меки умения от пазара на труда за наемане на новозавършили висшисти, пропуски и изоставане в предоставянето на програми за изграждане на нужния капацитет

2/учебни програми за обучение (разработени въз основа на по-горните резултати), които включват седем модула, по един за всяко идентифицирано умение, допълнително разработени в отделни дидактически единици така че да улеснят по-добре учебния процес с оглед на поставените цели като предоставят материали за обучители и преподаватели. Всяка участваща организация бе включена в процеса на разработване на обучителни модули: ролите, отговорностите и работното натоварване са разпределени въз основа на специфичното ноу-хау, експертни познания и натрупан опит на участниците в проекта 

Всички обучителни материали са разработени на английски език – общият работен език на партньорството – и по-късно преведени на всички национални езици, представени от страните, участващи в проекта. Това бе направено с цел да се улесни разпространението и валоризацията на ресурсите за обучение и сред неговорещите английски език. Всеки модул за обучение също е интегриран със серия от свързани казуси, най-добри практики и тестове за самооценка. Така се осигурява балансирано предоставяне на технически/теоретични справки и наред с това входни данни и изводи ориентирани към практиката, за да се даде възможност на обучаемите да развият многостранно съответното умение.

По време на последната фаза на разработка, цялата учебна програма на ESSENCE беше пилотно изпробвана със 150 обучаеми (студенти, наскоро завършили висшисти, както и работодатели и специалисти по човешки ресурси),  за да се направи оценка и осъществи мониторинг на удовлетвореността на участниците по отношение   съдържанието, въздействието и изводите от обучението. Целият пилотен процес беше координиран от Университета по информационни технологии и мениджмънт в Жшов като задача на съответния екип беше да осигурят координация и единно разбиране за всяка дейност при изпълнението на тази специфична проектна задача. Валидирането на учебните програми бе предвидено да се осъществи чрез общ подробен вътрешен план (т.е. план за тестване и валидиране), предназначен да предостави насоки за всички партньори.

Въз основа на вътрешното отчитане от партньорите след приключване на техните пилотни сесии, се налага изводът, че всички институции са успели да включат по-голям брой участници в пилотното изследване от планираните. Същевременно участниците в пилотното пробиране отбелязват същественото значение на на проекта ESSENCE и други подобни инициативи, за тяхното лично и професионално развитие, а участващите работодатели и специалисти по човешки ресурси отбелязват ползата от такива програми за пазара на труда в ЕС.

Резултатите, произтичащи от фазата на валидиране, насочват към изводи, препоръки и извлечени уроци, които партньорите ще компилират в друг официален резултат от този проект – Насоки за работа – замислени и проектирани да поддържат възпроизводимостта на проекта или подобни инициативи в свързани области на образованието и обучението.

За да научите повече за проекта, моля посетете: https://projectessence.eu/index.php

Прочетете още...
73_1_asd.jpg

Трета международна среща по проекта ESSENCE (Enhance Soft Skills to Nurture Competitiveness and Employability)

През май 2022 беше организирана третата партньорска среща по проекта ESSENCE. Първоначално планирана да се проведе в Рига, Латвия, тя се състоя онлайн с дневен ред, разработен съвместно от всички седем партньори от България, Белгия, Хърватия, Италия, Латвия, Полша и Испания.

На срещата партньорите разискваха фазите по изпълнението на проекта, като основна цел беше представянето на инструментите и материалите по обучителните модули, като всеки партньор представи и подробен анализ. Обсъдено бе и апробирането на обучителните материали от съответните целеви групи, тъй като дейностите по апробирането осигурят ценна обратна връзка от потребителите: студенти, преподаватели или институции от различни бизнес сектори, всички предоставящи важна информация за качеството на материалите, създадени по проекта.

През следващите месеци по проекта ESSENCE предстои и разработването на манифест за меки умения за университетите. Всички ресурси ще бъдат качени на проектната платформа и ще останат достъпни и след приключването на проекта. Информация за проекта, както и за иновативната образователна платформа, създадена по проекта ESSENCE, съдържаща персонализирани образователни решения, можете да намерите на уебсайта на проекта ESSENCE и в социалните медии:

Уебсайт: https://projectessence.eu

Фейсбук: https://www.facebook.com/Essence-107956864669490/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCBkiHG_WcmI0x7lBCknLwPA

Прочетете още...