Интелектуални резултати

Платформа с образователни ресурси

Проектът ESSENCE ще създаде своя платформа с образователни ресурси на свободен достъп, преведена на 7 езика, за да достигне до различни международни целеви групи.

Ключови меки умения

Ще се определят меките умения, които имат отношение към намиране на работа, като се уточнят тези меки умения, които са най-желани от рабодателите в ЕС.

Инструменти

Ще се разработи обучително съдържание (достъпно и лесно за ползване от преподавателите и интуитивно за ползване от потребителите) за всяко от определените меки умения.

Насоки

Те се състоят от две части: насоки за ползване на резултатите от проекта и манифест на меките умения.

Какво представлява ESSENCE

Чрез развиване на меките умения у студентите, проектът ESSENCE цели да увеличава възможностите им за намиране на работа. Проектът се стреми в пълна степен да приобщава студентите към пазара на труда, като им предлага варианти за професионално развитие, които надграждат заложените в традиционното висше образование.

Курсовете, предлагани по проекта ESSENCE, развиват най-търсените от работодателите меки умения и отговарят на изискванията на предприемачи и корпорации.

Продължете четенето

Новини

107_1_102_1_essence_logo_hd_muy-grande.jpg

Проектът ESSENCE приключва с чудесни резултати

Проектът ESSENCE е вече към своя край, но завършването му е само отправна точка към бъдещия му успех, тъй като на този етап вече са изготвени всички проектни материали:

a) Обучителна платформа за свободен достъп на няколко езика, чието ползване не изисква регистрация. Платформата е предназначена да обучава студенти и да се ползва от обучители за развиване на най-търсените меки умения на пазара на труда. Съдържанието ѝ е достъпно на 7 езика, като обучителни материали могат да се ползват както онлайн, така и офлайн. Платформата е достъпна и за хора със зрителни затруднения, тъй като модулите са налични и в аудио вариант. В края на всеки обучителен модул потребителите има възможност да тестват знанията си и при доказани подобрени умения, те получават и поименен сертификат.

б) Доклад, резултат от задълбочени проучвания, който определя меките умения, пряко свързани с най-добрата реализация на трудовия пазар, и подчертава кои от тях са най-търсени от работодателите.

в) Набор от инструменти с 7 обучителни модула, всеки от които осигурява достъп до уводно видео, теоретична част, слайдове, тест с 10 въпроса, 3 добри практики, 3 казуса и интерактивна игра за вземане на решения, като всички материали са на разположение и на седемте езика.

г) Подробно ръководство за бъдещо ползване, с цел постигане на устойчивост на резултатите от проекта.

Всички материали са разработени и рецензирани от експерти от академичната общност и бизнеса и ще са на разположение поне 3 години след приключването на проекта.

Можем да обобщим резултатите от проекта Essence по следния начин:


Безплатна онлайн обучителна платформа на 7 езика
На разположение по всяко време
Съобразена с търсенията на работодателите
Безплатна: всички курсове са безплатни
На свободен достъп, с внимание към поверителността на данните на потребителите: не изисква регистрация
Анонимност на използване: статистиката се основава на сесии, свързани с уникални кодове за преглежданото съдържание
Бърза: кратки видеа към обучителните модули и бързи за четене инструменти
Лесна за ползване: модулите за обучение са организирани по теми, с цел улесняване на разбирането на потребителя и за по-доброто усвояване на знания.
Винаги на разположение: достъпна онлайн 365 дни в годината, 24 часа в денонощието и офлайн в PDF на 7 езика
Достъпна: обучителните материали са и в аудио вариант на всеки език
Разнообразна: предлага различни мултимедийни решения като: обучителни курсове, видео уроци, резюмиращи презентации, най-важните ключови факти за всеки курс, ръководство за студенти.
Професионална: съдържанието е разработено от експерти в съответната област на обучение.


Уебсайт: http://projectessence.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/projectessence.eu/ 
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCBkiHG_WcmI0x7lBCknLwPA

Прочетете още...
98_1_essence_tpm.jpg

Транснационална среща по проект ESSENCE и международен научен семинар в Жешов

През октомври 2022 г. партньорите по проект ESSENCE проведоха в Жешов, Полша, своята четвърта поредна транснационална среща (TPM). Срещата беше организирана от проектния координатор, Университета за информационни технологии и управление (UITM) в Жешов.

Всички партньори допринесоха за събитието, като споделиха изводите от работата си по създаването на платформата за електронно обучение ESSENCE. Бяха обсъдени предизвикателствата и постигнатите положителни резултати. Всеки партньор изнесе презентация за своя метод при разработване на съдържание на съответния си модул.

Бяха разгледани и последните промени във функционалността на платформата за електронно обучение. Обмениха се и идеи за провеждане на допълнителни обучения за партниращите организации, така че всяка да може пълноценно да използва функционалността на платформата. 

Последва и дискусия относно нови подходи при разработване на методология, която изцяло да е съобразена с потребностите на студентите, за да могат да извлекат най-големите ползи от обучението. Обсъдиха се начините за постигане на дългосрочна устойчивост на проекта.

Последната фаза на проекта включва по-нататъшно разпространение на резултатите, включително организирането на специални събития (MPE), които всеки партньор провежда, с цел максимално обхващане на заинтересованите страни и целевите групи.

Катедрата по предприемачество към UITM, съвместно с Катедрата по икономика и бизнес при Университета в Дубровник, Хърватия, организираха и международен научен семинар на тема „Предприемачество и обществени политики“, като всички партньори взеха участие, споделяйки своите проучвания на добри практики за  предприемачество и инициативи за насърчаване на иновациите. Екипът на ESSENCE в UITM изнесе презентация на тема „Феноменът студентска заетост“, екипът на Spanish Intenet Web обсъди темата „Обществени и частни политики в заетостта: тенденции и динамика. Казуси в Испания“. IDP European Consultants, Италия, споделиха своите идеи за неконвенционален подход към въпроса за заетостта и изясниха как в Италия се оказва подкрепа на предприемаческите инициативи на току-що завършилите висше образование. Екипът от IHF Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires, Белгия, разгледа нови посоки за професионално развитие и предприемачество за младите. Екипът от университета в Дубровник, Хърватия, представи своите проучвания относно неуспешни иновации и как може да се инвестира в обучение за иновации. Екипът от Стокхолмското училище по икономика в Рига, Латвия, открои своя практически подход към развитието на меки умения за бъдещи предприемачи, а екипът на Икономическия университет – Варна изнесе доклад на тема „Висшето образование в България: развитие на меки умения, трудова заетост на завършващите, студентско предприемачество и колаборация с корпоративния и обществения сектор“. 

Последваха допълнителни дискусии, тъй като всяка презентация пораждаше още въпроси.

Проектът е към края си и всички партньори изразиха задоволството си от постигнатите резултати и сътрудничество. Беше подчертано общото желание за извършване на съвместни проучвания и реализиране на нови проекти.

Прочетете още...
95_1_essence_logo_hd_muy-grande.jpg

Проектът ESSENCE на финалната права: достигане до повече хора за постигане на още по-големи резултати

От самото си начало проектът ESSENCE е своеобразен опит за създаване на персонализирани платформа и набор от инструменти за развитие на меки умения с цел повишаване на трудовата заетост. Проектът е вече в края си и предстои финализиране на всички дейности за постигане на заложеното въздействие върху целевите групи. 

Всички планирани материали са вече разработени и публично достъпни на седемте езика на проекта. Партньорският екип се постара и да направи учебния материал привлекателен и лесен за използване. Анимациите към учебните материали и инструменти са вече на сайта на ESSENCE и в Youtube.
Към учебните материали бяха добавени и доклад за валидиране на резултатите и манифест за развитие на меки умения. Двата документа представят извлечените поуки при създаването на материалите и описват разработването на различните компоненти на проекта. 

Съдържанието на материалите отразява събраните данни за страните на участниците в проекта. Взети са под внимание както очевидните, така и скритите поуки от разработването на проекта. Така са създадени материали, които са максимално приложими в контекст, различен за всяка от страните-членки на ЕС.

Като се има предвид важността и актуалността на проекта, от решаващо значение е да се осигури както краткосрочното, така и дългосрочното му въздействие. 

Инструментите и останалите материали в голяма степен осигуряват краткосрочното въздействие на проекта. За да осигурят по-широко разпространение на постигнатите резултати, всички партньори подготвят през октомври 2022 събития за популяризиране на проектните резултати пред различни заинтересовани страни: компании, образователни институции, студенти и други целеви групи. Ще е важно и да се събере обратна връзка за различните материали, което може да се счита за важна предпоставка за осигуряване на дългосрочно въздействие на проекта. 

Очаква се ESSENCE да доведе до ред други инициативи, които да изведат развитието на меки умения до ново ниво. Събраната обратна връзка ще се използва за по-нататъшното адаптиране на различните инструменти, разгръщане на приложението им и повишаване на ефективността на обучението.
Партньорите по проекта вече планират по-нататъшно сътрудничество и развитие на идеите на проекта ESSENCE. Така че следете новостите около проекта.

Прочетете още...