Проектът ESSENCE на финалната права: достигане до повече хора за постигане на още по-големи резултати

От самото си начало проектът ESSENCE е своеобразен опит за създаване на персонализирани платформа и набор от инструменти за развитие на меки умения с цел повишаване на трудовата заетост. Проектът е вече в края си и предстои финализиране на всички дейности за постигане на заложеното въздействие върху целевите групи. 

Всички планирани материали са вече разработени и публично достъпни на седемте езика на проекта. Партньорският екип се постара и да направи учебния материал привлекателен и лесен за използване. Анимациите към учебните материали и инструменти са вече на сайта на ESSENCE и в Youtube.
Към учебните материали бяха добавени и доклад за валидиране на резултатите и манифест за развитие на меки умения. Двата документа представят извлечените поуки при създаването на материалите и описват разработването на различните компоненти на проекта. 

Съдържанието на материалите отразява събраните данни за страните на участниците в проекта. Взети са под внимание както очевидните, така и скритите поуки от разработването на проекта. Така са създадени материали, които са максимално приложими в контекст, различен за всяка от страните-членки на ЕС.

Като се има предвид важността и актуалността на проекта, от решаващо значение е да се осигури както краткосрочното, така и дългосрочното му въздействие. 

Инструментите и останалите материали в голяма степен осигуряват краткосрочното въздействие на проекта. За да осигурят по-широко разпространение на постигнатите резултати, всички партньори подготвят през октомври 2022 събития за популяризиране на проектните резултати пред различни заинтересовани страни: компании, образователни институции, студенти и други целеви групи. Ще е важно и да се събере обратна връзка за различните материали, което може да се счита за важна предпоставка за осигуряване на дългосрочно въздействие на проекта. 

Очаква се ESSENCE да доведе до ред други инициативи, които да изведат развитието на меки умения до ново ниво. Събраната обратна връзка ще се използва за по-нататъшното адаптиране на различните инструменти, разгръщане на приложението им и повишаване на ефективността на обучението.
Партньорите по проекта вече планират по-нататъшно сътрудничество и развитие на идеите на проекта ESSENCE. Така че следете новостите около проекта.