Транснационална среща по проект ESSENCE и международен научен семинар в Жешов

През октомври 2022 г. партньорите по проект ESSENCE проведоха в Жешов, Полша, своята четвърта поредна транснационална среща (TPM). Срещата беше организирана от проектния координатор, Университета за информационни технологии и управление (UITM) в Жешов.

Всички партньори допринесоха за събитието, като споделиха изводите от работата си по създаването на платформата за електронно обучение ESSENCE. Бяха обсъдени предизвикателствата и постигнатите положителни резултати. Всеки партньор изнесе презентация за своя метод при разработване на съдържание на съответния си модул.

Бяха разгледани и последните промени във функционалността на платформата за електронно обучение. Обмениха се и идеи за провеждане на допълнителни обучения за партниращите организации, така че всяка да може пълноценно да използва функционалността на платформата. 

Последва и дискусия относно нови подходи при разработване на методология, която изцяло да е съобразена с потребностите на студентите, за да могат да извлекат най-големите ползи от обучението. Обсъдиха се начините за постигане на дългосрочна устойчивост на проекта.

Последната фаза на проекта включва по-нататъшно разпространение на резултатите, включително организирането на специални събития (MPE), които всеки партньор провежда, с цел максимално обхващане на заинтересованите страни и целевите групи.

Катедрата по предприемачество към UITM, съвместно с Катедрата по икономика и бизнес при Университета в Дубровник, Хърватия, организираха и международен научен семинар на тема „Предприемачество и обществени политики“, като всички партньори взеха участие, споделяйки своите проучвания на добри практики за  предприемачество и инициативи за насърчаване на иновациите. Екипът на ESSENCE в UITM изнесе презентация на тема „Феноменът студентска заетост“, екипът на Spanish Intenet Web обсъди темата „Обществени и частни политики в заетостта: тенденции и динамика. Казуси в Испания“. IDP European Consultants, Италия, споделиха своите идеи за неконвенционален подход към въпроса за заетостта и изясниха как в Италия се оказва подкрепа на предприемаческите инициативи на току-що завършилите висше образование. Екипът от IHF Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires, Белгия, разгледа нови посоки за професионално развитие и предприемачество за младите. Екипът от университета в Дубровник, Хърватия, представи своите проучвания относно неуспешни иновации и как може да се инвестира в обучение за иновации. Екипът от Стокхолмското училище по икономика в Рига, Латвия, открои своя практически подход към развитието на меки умения за бъдещи предприемачи, а екипът на Икономическия университет – Варна изнесе доклад на тема „Висшето образование в България: развитие на меки умения, трудова заетост на завършващите, студентско предприемачество и колаборация с корпоративния и обществения сектор“. 

Последваха допълнителни дискусии, тъй като всяка презентация пораждаше още въпроси.

Проектът е към края си и всички партньори изразиха задоволството си от постигнатите резултати и сътрудничество. Беше подчертано общото желание за извършване на съвместни проучвания и реализиране на нови проекти.