Манифест

Интелектуален резултат 4 се състои от два компонента:

  1. насоки за използване на резултатите от проекта и резултатите извън обхвата на партньорството, включително географския обхват. Насоките ще имат за цел да интегрират материалите по проекта и да продължат разпространение им след края на съфинансирането по програма Еразъм +;
  2. Насочен към университетите манифест за меки умения за увеличаване на заетостта на студентите и приобщаването им в бизнес общността.

Стратегическият документ на проекта ESSENCE е документ, обединяващ целия опит, придобит по време на изпълнението на части от проекта и събиращ в едно знания за динамиката на меките умения, с цел повишаване на заетостта и професионалното самоусъвършенстване във висшето образование. Насоките в манифеста ще изведат заключенията относно какво работи успешно и какво може да се подобри. Тези изводи ще се постигнат въз основа на пилотното обучение на ESSENCE в интелектуален резултат 3, включително следното:

  1. организация на обучението
  2. комуникация с целеви групи и потенциални участници
  3. подбор на персонал
  4. групово управление
  5. „смесено обучение“ и онлайн предаване
  6. мотивация на участниците
  7. мнения на участниците
  8. предложения за това как най-добре да се провеждат обучения в различни условия на работа