Efekty intelektualne

Platforma OER

W ramach projektu ESSENCE została utworzona platforma OER, przetłumaczona na 7 języków, tak aby dotrzeć do różnych międzynarodowych grup docelowych.

Mapowanie

Ma na celu połączenie umiejętności miękkich z szansami na zatrudnienie. Mapowanie dotyczy najbardziej pożądanych umiejętności miękkich wśród pracodawców z krajów UE.

Zestaw narzędzi

Treści szkoleniowe zostały opracowane (w skondensowanej formie, łatwej w użyciu przez nauczycieli oraz intuicyjnej w zarządzaniu przez ich użytkowników), dla każdej z umiejętności miękkich zidentyfikowanych jako istotna w procesie ich mapowania.

Wskazówki

Składają się z dwóch komponentów: wytycznych dotyczących wykorzystania wyników projektu oraz manifestu umiejętności miękkich.

Czym jest ESSENCE?

Projekt ESSENCE ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie studentów uczelni wyższych poprzez stymulowanie rozwoju umiejętności miękkich. Celem projektu jest maksymalizacja ich zaangażowania na rynku pracy poprzez oferowanie ścieżek rozwoju zawodowego wykraczających poza formalne szkolenia oferowane w ramach szkolnictwa wyższego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i rekruterów w zakresie najbardziej pożądanych umiejętności miękkich, opracowywane kursy odzwierciedlają perspektywę zapotrzebowania na umiejętności miękkie zgłaszane przez pracodawców.

Kontynuuj czytanie

Nowości

105_1_102_1_essence_logo_hd_muy-grande.jpg

Projekt ESSENCE dobiega końca

Projekt ESSENCE dobiega końca, ale jest to równocześnie punkt wyjścia dla przyszłych działań, ponieważ zrealizowany projekt zakończył się opracowaniem poniższych rezultatów:

a) wielojęzycznej otwartej platformy edukacyjnej, dostępnej bez konieczności logowania celem szkolenia studentów i trenerów w zakresie najbardziej potrzebnych na rynku pracy umiejętności miękkich. Platforma i jej zawartość są dostępne w 7 językach, z możliwością korzystania z materiałów szkoleniowych zarówno online, jak i offline. Z materiałów szkoleniowych można korzystać w formacie audio, aby zwiększyć ich dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Każdy moduł szkoleniowy zakończony jest testem a użytkownik ma możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i pobrania certyfikatu, jako potwierdzenia nabytych umiejętności.

b) kompleksowego raportu badawczego identyfikującego umiejętności miękkie związane z szansami na zatrudnienie, podkreślającego te spośród nich, które są najbardziej pożądane wśród pracodawców.

c) zestawu narzędzi składającego się z 7 modułów szkoleniowych, z których każdy zapewnia dostęp do filmu wprowadzającego, przeglądu teoretycznego, slajdów w formacie pptx, testu z 10 pytaniami, 3 najlepszych praktyk, 3 studiów przypadków i interaktywnej gry decyzyjnej (wszystkie materiały dostępne są w 7 językach).

d) szczegółowe wytyczne oraz manifest umiejętności miękkich dotyczące przyszłego wykorzystania i trwałości wyników projektu.

Wszystkie materiały zostały opracowane i zweryfikowane przez ekspertów i przedstawicieli środowiska akademickiego oraz biznesowego. Będą one dostępne dla użytkowników przez co najmniej 3 lata po zakończeniu projektu.

Podsumowując, rezultaty twarde projektu ESSENCE są następujące:


otwarta, nieodpłatna platforma OER, dostępna w 7 językach,
Raport obejmujący mapowanie najbardziej pożądanych na rynku pracy umiejętności miękkich,
Zestaw narzędzi szkoleniowych,
Manifest umiejętności miękkich wraz z wytycznymi operacyjnymi dotyczące przyszłego wykorzystania rezultatów projektu.


Dodatkowo, należy wskazać na funkcjonalności otwartej platformy edukacyjnej OER


Pełna dostępność (materiały są dostępne online 365 dni w roku, 24 godziny na dobę oraz offline w formacie PDF w 7 językach),
Dedykowany charakter materiałów edukacyjnych (materiały “szyte na miarę”),
Nieodpłatność (wszystkie kursy są bezpłatne),
Poszanowanie prywatności użytkowników (rejestracja na platformie nie jest wymagana),
Anonimowość (statystyki opierają się na sesjach powiązanych z unikalnymi kodami związanymi z oglądaną zawartością),
Szybkość (krótkie filmy wraz z modułami szkoleniowymi i rozwiązaniami sprzyjającymi szybkiemu uczeniu się),
Łatwość użytkowania (moduły szkoleniowe są przygotowane w oparciu o koncepcje ułatwiające zrozumienie i lepsze zdobywanie wiedzy przez użytkowników),
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami (treści szkoleniowe mają format audio opracowany w każdym języku),
Różnorodność (materiały obejmują różnych rozwiązania multimedialne: kursy szkoleniowe, samouczki wideo, streszczenia, najważniejsze kluczowe słowa dla każdego kursu, wytyczne dla studentów),
Profesjonalność (treści zostały opracowane przez ekspertów z różnych dziedzin, zarówno pracowników uniwersyteckich jak i praktyków).


Więcej informacji na temat projektu ESSENCE znajduje się pod poniższymi linkami:
Website: http://projectessence.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/projectessence.eu/ 
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCBkiHG_WcmI0x7lBCknLwPA

Czytaj więcej...
100_1_essence_tpm.jpg

Międzynarodowe Spotkanie Projektowe i Międzynarodowe Seminarium Naukowe w Rzeszowie

W dniu 20 października 2022 roku partnerzy ESSENCE spotkali się w Rzeszowie na swoim czwartym, międzynarodowym spotkaniu projektowym (TPM), zorganizowanym i prowadzonym przez Koordynatora Projektu ESSENCE, Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania (WSIiZ) w Rzeszowie.

Wszyscy partnerzy wnieśli swój wkład w wydarzenie, dzieląc się spostrzeżeniami zgromadzonymi w procesie budowania platformy e-learningowej ESSENCE. Partnerzy omówili także wyzwania, z jakimi zmierzyli w trakcie realizacji projektu oraz wskazali na rezultaty, jakie udało im się osiągnąć. Każdy partner wygłosił prezentację na temat metodologii w oparciu o którą opracowane zostały przygotowane przez niego treści powstałe w ramach projektu ESSENCE. 

W dalszej części spotkania skupiono się na omówieniu najnowszych zmian i ulepszeń w funkcjonalności platformy e-learningowej ESSENCE. W trakcie rozmów miała miejsce wymiana pomysłów na temat możliwości wykorzystywania funkcjonalności platformy, a zwłaszcza tzw. „back office” w procesach szkoleniowych. Odbyła się także dyskusja na temat nowych sposobów rozwijania metodologii nauczania przedmiotów związanych z umiejętnościami miękkimi w stosunku do studentów, aby zapewnić im najlepsze doświadczenia edukacyjne i wzmocnić szanse na rynku pracy. W trakcie spotkania wymieniono także szereg uwagi i pomysłów na zapewnienie trwałości projektu. 

Najnowsza faza projektu ESSENCE obejmuje dalsze rozpowszechnianie jego wyników, w tym organizację wydarzeń upowszechniających (MPE), które każdy partner (członek konsorcjum) organizuje, aby dotrzeć do interesariuszy i grup docelowych. 

Katedra Przedsiębiorczości WSIiZ w Rzeszowie wraz z Katedrą Ekonomii i Biznesu Uniwersytetu w Dubrowniku (Chorwacja) zorganizowały także Międzynarodowe Seminarium Naukowe pod nazwą: Entrepreneurship and Public Policy, w którym wszyscy partnerzy wzięli czynny udział, dzieląc się wynikami swoich badań na temat dobrych praktyk w zakresie inicjatyw dotyczących przedsiębiorczości i promowania innowacji. Zespół WSIiZ w Rzeszowie przedstawił prezentację na temat przedsiębiorczości studenckiej, a IWS z Hiszpanii omówił publiczne i prywatne polityki w zakresie zatrudnialności wskazując na obecne trendy i ich dynamikę. IDP z Włoch podzieliło się swoimi pomysłami na niekonwencjonalne podejście do zatrudniania i wspierania przedsiębiorczości absolwentów we Włoszech, a zespół z IHF z Belgii omówił nowe ścieżki rozwoju zawodowego i przedsiębiorczości wśród młodzieży. Zespół z Uniwersytetu w Dubrowniku (Chorwacja), podzielił się wynikami swoich badań na temat niepowodzeń w zakresie innowacji i inwestycji w szkolenia w zakresie powstających systemów innowacji. Przedstawiciel Stockholm School of Economics in Riga z Łotwy opowiedział o praktycznym podejściu do rozwoju umiejętności miękkich dla przyszłych przedsiębiorców i praktyków, natomiast zespół Uniwersytetu Ekonomicznego w Warnie wygłosił wykład na temat bułgarskiego szkolnictwa wyższego dedykowany rozwojowi umiejętności miękkich, zatrudnialności absolwentów, przedsiębiorczości studenckiej i współpracy w tym zakresie z sektorami publicznym i prywatnym. Seminarium zakończyła dyskusja, oparta o wątki i pytania podnoszone w trakcie każdego z wystąpień. 

W miarę zbliżania się końca projektu wszyscy partnerzy ESSENCE wyrazili zadowolenie zarówno z rezultatów projektu jak i współpracy w ramach konsorcjum, podkreślając swoje chęć dalszego zaangażowania w dążenie do inicjowania nowych wspólnych badań oraz dalszej współpracy projektowej. 

Czytaj więcej...
90_1_essence_logo_hd_muy-grande.jpg

Projekt ESSENCE na finiszu: Upublicznienie efektów dla zwiększenia wpływu

Projekt ESSENCE od samego początku był próbą zbudowania unikalnej platformy i opracowania zestawu narzędzi służących rozwojowi umiejętności miękkich zwiększających szanse na zatrudnienie. Obecnie projekt wchodzi w fazę końcową, obejmującą finalizację wszystkich działań celem zapewnienia ich oczekiwanego wpływu na otoczenie. Wszystkie materiały, które zostały zaplanowane w projekcie, zostały opracowane i udostępnione publicznie we wszystkich 7 językach partnerów projektu. Oprócz zapewnienia dostępności materiałów, zespół projektowy dołożył starań, aby były one atrakcyjne i przyjazne dla użytkownika. Materiały szkoleniowe i narzędzia zostały wzmocnione przyjemnymi dla oka animacjami, które są obecnie umieszczone na platformie projektu oraz udostępniane za pośrednictwem Youtube. 

Oprócz atrakcyjnych i przyciągających uwagę elementów opracowano również ważne dokumenty (efekty projektu). Obejmują one m.in. raport z walidacji materiałów edukacyjnych (wytyczne ich wdrażania i wykorzystywania), a także manifest rozwoju umiejętności miękkich. Oba dokumenty zostały opracowane w celu przedstawienia wniosków wyciągniętych na podstawie opracowanych treści, jak również doświadczeń zebranych podczas opracowywania poszczególnych efektów intelektualnych projektu. Praca nad tym materiałem była prowadzona na poziomie międzynarodowym, co maksymalizuje jego adekwatność dla każdego kraju uczestniczącego w projekcie. Widoczne i namacalne efekty badań członków konsorcjum jak również elementy niematerialne (tj. wiedzowe, kompetencyjne), zostały wzięte pod uwagę, aby zapewnić maksymalizację efektów zapisanych w projekcie oraz jego wykonalność w kontekstach oddających perspektywę krajów członkowskich UE. 

Biorąc pod uwagę znaczenie i aktualność projektu, kluczowe jest zapewnienie zarówno krótkoterminowego, jak i długoterminowego wpływu jego efektów na bliższe i dalsze otoczenie. Oddziaływanie krótkoterminowe w dużej mierze jest już realizowane poprzez zestaw narzędzi i materiałów powstałych w ramach projektu. W celu szerszego rozpowszechnienia osiągniętych rezultatów, wszyscy partnerzy przygotowują specjalne wydarzenia upowszechniające, zaplanowane na październik 2022 roku. Wydarzenia te mają na celu promowanie wyników projektu wśród różnych grup interesariuszy: firm, instytucji edukacyjnych, studentów i innych grup docelowych. Organizacja tych wydarzeń ma również na celu zebranie informacji zwrotnych na temat różnych komponentów projektu (tj. jego efektów intelektualnych). Uzyskana informacja zwrotna może być uważana za ważny warunek wstępny dla zapewnienia długoterminowego wpływu projektu na otoczenie. Oczekuje się, że projekt ESSENCE będzie miał wiele ścieżek, które przeniosą rozwój umiejętności miękkich na nowy poziom. Zebrane informacje zwrotne zostaną wykorzystane do dalszego dostosowania opracowanych narzędzi, zwiększenia ich użyteczności i podniesienia efektywności uczenia się przy ich wykorzystaniu. Pomimo tego, że każdy rodzaj spin-offu jest mile widziany i korzystny, to niezmiennie wiodącą rolę w zakresie efektów projektu oraz ich praktycznej implementacji powinno pełnić istniejące partnerstwo projektu ESSENCE. Dobrą wiadomością jest to, że istnieją już pomysły oraz plany, na temat tego jak ESSENCE może być rozwijany. Zapraszamy do śledzenia na bieżąco informacji o projekcie ESSENCE.
 

Czytaj więcej...