Efekty intelektualne

Platforma OER

W ramach projektu ESSENCE została utworzona platforma OER, przetłumaczona na 7 języków, tak aby dotrzeć do różnych międzynarodowych grup docelowych.

Mapowanie

Ma na celu połączenie umiejętności miękkich z szansami na zatrudnienie. Mapowanie dotyczy najbardziej pożądanych umiejętności miękkich wśród pracodawców z krajów UE.

Zestaw narzędzi

Treści szkoleniowe zostały opracowane (w skondensowanej formie, łatwej w użyciu przez nauczycieli oraz intuicyjnej w zarządzaniu przez ich użytkowników), dla każdej z umiejętności miękkich zidentyfikowanych jako istotna w procesie ich mapowania.

Wskazówki

Składają się z dwóch komponentów: wytycznych dotyczących wykorzystania wyników projektu oraz manifestu umiejętności miękkich.

Czym jest ESSENCE?

Projekt ESSENCE ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie studentów uczelni wyższych poprzez stymulowanie rozwoju umiejętności miękkich. Celem projektu jest maksymalizacja ich zaangażowania na rynku pracy poprzez oferowanie ścieżek rozwoju zawodowego wykraczających poza formalne szkolenia oferowane w ramach szkolnictwa wyższego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i rekruterów w zakresie najbardziej pożądanych umiejętności miękkich, opracowywane kursy odzwierciedlają perspektywę zapotrzebowania na umiejętności miękkie zgłaszane przez pracodawców.

Kontynuuj czytanie

Nowości

79_1_essence_logo_hd_muy-grande.jpg

Trwałość i efekt mnożnikowy projektu ESSENCE: Zaangażowanie w nowe możliwości szkoleniowe w zakresie rozwoju umiejętności miękkich

Głównym celem projektu ESSENCE jest poprawa możliwości zatrudnienia studentów uczelni wyższych poprzez rozwój (pielęgnowanie) ich umiejętności miękkich. ESSSENCE to ponadnarodowy i międzykulturowy projekt współfinansowany przez program Komisji Europejskiej Erasmus+. Projekt obejmuje siedem organizacji z siedmiu różnych krajów UE, reprezentujących: trzeci sektor i społeczeństwo obywatelskie, sektor prywatny i instytucje rynku pracy, środowisko akademickie i naukowo-badawcze. 

Jednym z najważniejszych priorytetów każdego projektu współfinansowanego z programu Erasmus+ jest zapewnienie trwałości i długoterminowego efektu realizowanych inicjatyw, co oznacza: ich zdolność do generowania wpływu i pozytywnych rezultatów nawet po formalnym zakończeniu realizacji projektu. Istnieje wiele sposobów umożliwiających realizację tego celu. Przede wszystkim należy do nich komunikowanie i włączanie do głównego nurtu dedykowanego tematyce projektu - szerokiego kręgu odbiorców, a także upowszechnienie informacji o konkretnych celach projektu, namacalnych efektach oraz produktach wytworzonych w związku z jego realizacją. 

Jednakże sterylna komunikacja nie znaczy nic, jeżeli nie jest ona kontynuowana za pomocą konkretnych środków, które pomagają wykorzystać w działaniach upowszechniających doświadczenie partnerów zdobyte przez nich podczas wdrażania efektów intelektualnych projektu. Dla zapewnienia trwałości projektu, niezbędne jest wdrożenie jego efektów do lokalnych, krajowych i/lub międzynarodowych inicjatyw, które zapewnią możliwość bezpośredniego skorzystania z zasobów ESSENCE, bądź też wskażą na zupełnie nowe zastosowania efektów intelektualnych wytworzonych w projekcie ESSENCE. 

Aby ułatwić wskazany wyżej transfer wiedzy, doświadczenia eksperckiego i know-how poza partnerstwo (i powiązany z nim zespół osób) partnerzy tworzący konsorcjum, jeszcze na etapie przygotowania projektu ESSENCE przewidzieli cały pakiet działań skonstruowanych tak, aby zapewnić jasne, konkretne i zorientowane na cel wytyczne dotyczące tego jak przenieść i/lub powielić wyniki projektu ESSENCE w innych dziedzinach sfery realnej.

Wskazany pakiet roboczy obejmuje dwa formalne produkty: tj. dokumenty przewodnie skierowane do praktyków HR i pracowników uniwersyteckich, służące wykorzystaniu formalnych rezultatów projektu ESSENCE oraz pozostałych efektów realizacji projektu (tj. zebranych wniosków oraz zaleceń dotyczących zapewniania nowych, opartych na doświadczeniu i innowacyjnych możliwości budowania umiejętności miękkich) w działaniach obejmujących zarówno planowanie strategiczne, jak i codzienną działalność szkoleniową:


Wytyczne ESSENCE dotyczące adaptacji efektów projektu. Na podstawie dotychczasowych wyników oraz efektów realizacji projektu, partnerzy skompilują w oficjalnym dokumencie: 
−    zdobyte doświadczenia i kluczowe wnioski wyłaniające się z przeprowadzonego pilotażu, a także ustalenia będące wynikiem zaangażowania osób uczestniczących w projekcie (tj. bogactwo wiedzy z której mogą skorzystać inne zainteresowane osoby lub grupy); 
−    wytyczne dotyczące adaptacji zasobów, materiałów i narzędzi szkoleniowych oraz możliwości ich adaptacji do innych dziedzin praktyki. 

Przedstawiony dokument nie jest zwykłym raportem z walidacji. Dokument ten ma na celu zapewnienie: 
−    szczegółowych instrukcji o charakterze operacyjnym i zarządczym, w tym mechanizmów dostarczania wiedzy i innych operacyjnych aspektów prowadzonych szkoleń; 
−    wytycznych dla innych instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego / szkolnictwa wyższego dotyczących środków wykorzystywanych w związku z realizacją warsztatów i ich strukturą, a także zaleceń wobec stosowania mieszanych form kształcenia i metod kształcenia elektronicznego w zakresie odpowiadającym materiałom opublikowanym na OER; 
−    dostępu do najlepszych praktyk i zaleceń dotyczących waloryzacji środków UE odnoszących się do kształcenia oraz aktywności szkoleniowej. 
Manifest Umiejętności Miękkich ESSENCE. Ten dokument zbiera wnioski oraz praktyki zgromadzone w trakcie realizacji projektu. Przekłada on wyniki IO1, IO2 oraz IO3 na dokument strategiczny. Manifest dostarczy uczelniom wyższym dowodów potwierdzających skuteczność działań edukacyjnych zaproponowanych przez konsorcjum, a służących wzmocnieniu pozycji studentów w wejściu na rynek pracy w tym także dostosowaniu oferty szkoleniowej uczelni do potrzeb rynku i pracodawców. 


Obydwa dokumenty reprezentują tzw. „pamięć instytucjonalną i operacyjną” projektu. Wspomniane dokumenty konsolidują wyniki, ustalenia i cechy strategiczne zweryfikowane (sprawdzone) podczas wdrażania efektów projektu. Mogą one posłużyć do kształtowania nowych praktyk na poziomie formalnym oraz nieformalnym; jednocześnie przedstawiając innowacyjne pomysły i wkład dla interesariuszy skupionych wokół ekosystemów kształcenia i szkoleń zawodowych, instytucji szkolnictwa wyższego oraz instytucji rynku pracy. 

Oba dokumenty będą dostępne w wersji otwartej do konsultacji w październiku 2022 roku na Platformie Otwartych Zasobów Edukacyjnych projektu ESSENCE: https://projectessence.eu/index_pl.php?lang=PL  

Czytaj więcej...
77_1_essencepressreleasetv.jpg

Program szkoleniowy ESSENCE dotyczący umiejętności miękkich wspierających zatrudnialność

Głównym celem projektu ESSENCE jest poprawa możliwości zatrudnienia studentów uczelni wyższych poprzez rozwój (pielęgnowanie) ich umiejętności miękkich. ESSSENCE to ponadnarodowy, a przy tym międzykulturowy projekt współfinansowany przez program Komisji Europejskiej Erasmus+. Projekt obejmuje siedem organizacji z siedmiu różnych krajów UE, reprezentujących: trzeci sektor i społeczeństwo obywatelskie, sektor prywatny i instytucje rynku pracy, środowisko akademickie i naukowo-badawcze. Od oficjalnego uruchomienia ESSENCE, dzięki wysiłkom partnerów zrealizowano dwa kluczowe rezultaty projektu, obejmujące:


transnarodową i międzysektorową ocenę umiejętności miękkich pod kątem zatrudnialności – stanowiącą formalny wynik drugiego efektu intelektualnego projektu pn. „Mapowanie umiejętności miękkich z szansami na zatrudnienie – Najbardziej pożądane umiejętności miękkie wśród kandydatów do pracy” (materiał dostępny jest pod adresem: http://projectessence.eu/mapping.php). Dokument identyfikuje obecny stan programów rozwoju dedykowanych osobom młodym, a skoncentrowanych na umiejętnościach miękkich w wymiarach formalnym i nieformalnym, a także wskazuje na najbardziej poszukiwane przez rynek pracy umiejętności miękkie sprzyjające zatrudnieniu świeżo upieczonych absolwentów oraz identyfikuje luki i opóźnienia w realizacji obowiązujących programów ukierunkowanych na osiągnięcie celów obejmujących budowanie potencjału młodych ludzi na rynku pracy,
[przygotowane w oparciu o rezultaty mapowania umiejętności miękkich] programy szkoleń, obejmujące siedem modułów, po jednym dla każdej zidentyfikowanej umiejętności, rozwijanych dalej w mniejszych jednostkach dydaktycznych – tak, aby ułatwić proces uczenia się i osiągania założonych celów, a także udostępniania materiałów trenerom, wykładowcom akademickim i nauczycielom. Każda organizacja uczestnicząca w projekcie była włączona w proces opracowania modułów szkoleniowych: role, obowiązki i obciążenie pracą zostały podzielone w oparciu o posiadane know-how, wiedzę ekspercką i doświadczenie zdobyte przez członków konsorcjum. 


Wszystkie materiały szkoleniowe zostały opracowane w języku angielskim – wspólnym języku partnerów konsorcjum – a następnie przetłumaczone na wszystkie języki narodowe reprezentowane przez kraje uczestniczące w projekcie. Rozwiązanie to ułatwiło rozpowszechnianie i waloryzację zasobów szkoleniowych nawet wśród osób nieposiadających znajomości języka angielskiego. Każdy moduł szkoleniowy jest również zintegrowany z serią powiązanych studiów przypadku, najlepszych praktyk i quizów samooceny. Takie rozwiązanie pozwoliło zapewnić zrównoważenie elementów technicznych i teoretycznych, a także operacyjnych i praktycznych spostrzeżeń oraz danych wejściowych, aby wesprzeć uczących się w procesie rozwijania danej umiejętności.

W ostatniej fazie rozwoju materiałów ESSENCE, zestaw wszystkich szkoleń został udostępniony w wersji pilotażowej przedstawicielom grup docelowych (tj. studentom, świeżo upieczonym absolwentom, a także pracodawcom oraz specjalistom HR) do ewaluacji, oceny i monitorowania: zadowolenia partnerów z treści, odziaływania materiałów szkoleniowych na ich użytkowników, wniosków ze szkoleń prowadzonych z wykorzystaniem materiałów ESSENCE. Całość procesu pilotażowego koordynowała instytucja wiodąca (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), której zadaniem było zapewnienie harmonii i wspólnego zrozumienia każdego działania prowadzącego do realizacji tego etapu projektu. Walidacja programów szkoleniowych została poprzedzona udostępnieniem wszystkim partnerom szczegółowego planu wewnętrznego (tj. planu testowania i walidacji) opracowanego w celu zapewnienia wsparcia i udzielenia wskazówek dotyczących realizacji tego zadania projektowego. 

Podsumowując, w oparciu o wewnętrzne raporty udostępnione przez partnerów po zakończeniu sesji pilotażowych można z pełnym przekonaniem stwierdzić, że partnerom udało się przekroczyć założoną w projekcie wielkość docelową opisującą liczbę adresatów objętych badaniem pilotażowym. Uzyskane rezultaty dowodzą wpływu, jaki inicjatywy takie jak ESSENCE mogą wywierać na rozwój osobisty (i zawodowy) osób korzystających z tego rodzaju materiałów. Z kolei, patrząc z perspektywy specjalistów i szkoleniowców można mówić o korzyściach z posługiwania się tego rodzaju materiałami obserwowanych na poziomie całego ekosystemu europejskiego rynku pracy.

Wyniki uzyskane w fazie walidacji będą stanowić zbiór wniosków, zaleceń i rekomendacji, które partnerzy skompilują w kolejnym formalnym produkcie tego projektu – Wytycznych dotyczących wykorzystania materiałów ESSENCE – opracowanym i zaprojektowanym w celu utrzymania ciągłości funkcjonowania projektu. Wytyczne posłużyć mogą także do projektowania kolejnej podobnej inicjatywy inspirowanej skalą oraz zakresem projektu ESSENCE, nawiązującej do działań edukacyjnych i szkoleniowych.

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie, odwiedź stronę internetową ESSENCE: https://projectessence.eu/index_pl.php?lang=PL  

Czytaj więcej...
71_1_asd.jpg

Konsorcjum ESSENCE (Enhance Soft Skills to Nurture Competitiveness and Employability) zorganizowało trzecie międzynarodowe spotkanie projektowe

W maju 2022 roku konsorcjum ESSENCE zorganizowało trzecie międzynarodowe spotkanie projektowe. Spotkanie, które pierwotnie miało odbyć się w Rydze (Łotwa), zostało przeprowadzone w trybie on-line na podstawie agendy opracowanej wspólnie przez wszystkich partnerów. Konsorcjum projektu ESSENCE obejmuje siedmiu partnerów z siedmiu różnych krajów (Bułgarii, Belgii, Chorwacji, Włoch, Łotwy, Polski i Hiszpanii).

Na spotkaniu partnerzy przeanalizowali stan realizacji założeń projektu. Głównym celem spotkania było przedstawienie opracowanego zestawu narzędzi i treści szkoleniowych, uzupełnionych szczegółową analizą wykonaną przez każdego z partnerów w odniesieniu do koordynowanego przez niego modułu. Partnerzy skupili się również na omówieniu procesu testowania i walidacji (T&V) wyników projektu i powiązanych działań, ponieważ działania T&V zapewnią cenny wgląd z perspektywy użytkowników w opracowany przez konsorcjum materiał. Informacje zwrotne pochodzące od studentów, pracowników naukowych i instytucji reprezentujących różne sektory środowiska biznesowego dostarczają cennych informacji na temat jakości materiałów wytwarzanych podczas realizacji projektu.W najbliższych miesiącach konsorcjum ESSENCE opracuje manifest umiejętności miękkich dla uczelni wyższych. Wszystkie zasoby zostaną wgrane na platformę projektową i pozostaną na niej dostępne także po zakończeniu realizacji projektu. Informacje o projekcie, a także o innowacyjnej Otwartej Platformie Edukacyjnej ESSENCE zawierającej szyte na miarę rozwiązania edukacyjne można znaleźć na pod adresem internetowym projektu ESSENCE oraz w mediach społecznościowych:

Platforma OER: https://projectessence.eu

Facebook: https://www.facebook.com/Essence-107956864669490/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCBkiHG_WcmI0x7lBCknLwPA

Czytaj więcej...