За проекта

Чрез развиване на меките умения у студентите, проектът ESSENCE цели да увеличава възможностите им за намиране на работа. Проектът се стреми в пълна степен да приобщава студентите към пазара на труда, като им предлага варианти за професионално развитие, които надграждат заложените в традиционното висше образование. Курсовете, предлагани по проекта ESSENCE, развиват най-търсените от работодателите меки умения и отговарят на изискванията на предприемачи и корпорации.

Цели

Според новаторско проучване на Световния икономически форум от 2016, в епохата на дигиталната автоматизация и изкуствения интелект, факторите, които водят до успехи в кариерата, търпят значими промени, особено в индустриите с висок технологичен коефициент, но не само! От 2020, в началото на четвъртата индустриална революция, стратегическата конкурентност все повече зависи от интелекта. Оттук произтича и необходимостта от създаване и развитие на нови управленски таланти, чиито силни страни са не само техническите познания, но най-вече меките умения. ESSENCE развива пълен набор от иновативни меки умения у настоящи и току-що завършили студенти, за да могат те да подобряват и обогатяват своето образование и да са по-конкурентни при намиране на работа, като проектът не дублира традиционното висше образование. Партньорите по проекта разработват обучения, създават курсове и образователни модули и въвеждат съдържание, които отговарят на насоките на CEDEFOP за резултати от обучение и напълно съответстват на Европейската квалификационна рамка (ЕКР) от нива 3 до 5. Проектът разработва и работни инструменти (т.е. средства за самооценка), които систематично ангажират множество области и функции на организационните изследвания - комуникация, управление на хора, човешки ресурси и др.