За проекта

Проектът се реализира като част от стратегически партньорства за висше образование, по програма Еразъм+. Период на изпълнение на проекта декември 2020 г. - ноември 2022 г. (включително). Проект, координиран от Университет за информационни технологии и мениджмънт в Жешов, в сътрудничество с партньори:
Internet Web Solutions
University of Dubrovnik
Italian Development Partners
Institut de Haute Formation Aux Politiques Communautaires
Stockholm School of Economics in Riga
University of Economics in Varna

Чрез развиване на меките умения у студентите, проектът ESSENCE цели да увеличава възможностите им за намиране на работа. Проектът се стреми в пълна степен да приобщава студентите към пазара на труда, като им предлага варианти за професионално развитие, които надграждат заложените в традиционното висше образование. Курсовете, предлагани по проекта ESSENCE, развиват най-търсените от работодателите меки умения и отговарят на изискванията на предприемачи и корпорации.

Цели

Според новаторско проучване на Световния икономически форум от 2016, в епохата на дигиталната автоматизация и изкуствения интелект, факторите, които водят до успехи в кариерата, търпят значими промени, особено в индустриите с висок технологичен коефициент, но не само! От 2020, в началото на четвъртата индустриална революция, стратегическата конкурентност все повече зависи от интелекта. Оттук произтича и необходимостта от създаване и развитие на нови управленски таланти, чиито силни страни са не само техническите познания, но най-вече меките умения. ESSENCE развива пълен набор от иновативни меки умения у настоящи и току-що завършили студенти, за да могат те да подобряват и обогатяват своето образование и да са по-конкурентни при намиране на работа, като проектът не дублира традиционното висше образование. Партньорите по проекта разработват обучения, създават курсове и образователни модули и въвеждат съдържание, които отговарят на насоките на CEDEFOP за резултати от обучение и напълно съответстват на Европейската квалификационна рамка (ЕКР) от нива 3 до 5. Проектът разработва и работни инструменти (т.е. средства за самооценка), които систематично ангажират множество области и функции на организационните изследвания - комуникация, управление на хора, човешки ресурси и др.