Алтернатива за решаване на проблем

вариант, който позволява решаване на проблем, като се отчитат и неговите последици (положителни, но и отрицателни).

Анализ

процеса на приемане от външната среда на информация и разбирания, които са от значение за декодиране и интерпретиране на „това, което се случва“ в дадения момент.

Брейнсторминг

мост между по-малко формалния подход към решаването на проблеми и нелинейното подхождане към тях (lateral thinking). Фокусира се върху броя на идеите, не дава оценки за тях и дава възможност да се генерират максимален брой идеи.

Вземане на решение

„съзнателен процес на правенето на избор измежду много алтернативи с намерението да достигнем желано състояние /“ желани резултати. (McShane and Von Glinow, 2010, с. 198).

Виртуален работен екип

Работен екип, съставен от група хора, работещи с оглед на обща цел, като отделните индивиди не са физически заедно.

Възприятие

процесът, чрез който индивидът придава значение на средата. Той включва организирането и разтълкуването на различните стимули в психологически опит (Gibson, et. al., 2012, с. 94).

Дигитална комуникация

Комуникация, която протича в дигитална среда чрез използване на технологии.

Дигитална поддръжка

Средства чрез които информацията се предава или съхранява в електронен формат.

Дизайн мислене

Процес, обичайно ползван от всеки, който се занимава с организационен дизайн, но напоследък придобива популярност и сред предприемачите при вземане на решения. Предприемачите използват рефлексия, алтернативи, визуализация, емпатия, творческо разрешаване на проблеми, за да определят уникални бизнес възможности.

Допускания при вземане на решения

изискват отчитането на причинно-следствените връзки при вземане на решения.

Дърво на решенията

„визуална карта, която показва две или повече отчетливи разклонения на решения“ (Armstrong, 2021).

Екипна работа

Организиран начин на работа между няколко души за постигане на общи цели. При работа в екип уменията на членовете се допълват, те поддържат индивидуална и взаимна отговорност, както и силна ангажираност към общите цели.

Емоционалната интелигентност

Вид социална интелигентност, която включва способността за управление на собствените и чуждите емоции, тяхното разграничаване и използването на информацията за насочване на мисленето и действията.

Емпатия

Процес на идентифициране на емоционалното състояние и чувства на околните

Етична дилема

„ситуация, при която човек трябва да реши дали да направи или не нещо, което може да се счита неетично дори и да бъде от полза за него или за организацията“ (Schermerhorn, Osborn & Hunt, 2002, с. 13).

Ефективна комуникация

Това е вид комуникация, при която успяваме да предадем съобщението по разбираем и ясен за получателя начин, без да предизвикваме съмнения, объркване или възможни погрешни интерпретации.

Ефект на Струп

забавянето във времето за реакция между автоматизираната и контролираната обработка на информацията, при която названията/думите пречат на способността да се назовава цвета на мастилото, използвано за отпечатване на думите.

ИКТ инструменти

Информационни и комуникационни технологични инструменти. Състои се от платформи, приложения и системи, които ни позволяват да предаваме, управляваме и получаваме информация.

Извод

установяване на причинно-следствени корелации върху това, което преживяваме въз основа на предположения и последващи изводи.

Инвестиционна теория на креативността&#

Съгласно тази теория, креативността в голяма степен си е едно решение. Творческите личности, точно като едни добри инвеститори, развиват идеи, които за времето си се считат за новаторски, а защо не и малко абсурдни, т.е. те „купуват своите идеи на ниска цена“. Когато идеите им добият гражданственост, творческите личности „продават на висока цена“, т.е. трупат ползи от добрата си идея и преминават към поредната непопулярна идея.

Инициативност

способността да се определят наличните възможности за лични, професионални и/или бизнес дейности, включително с оглед на въпроси, свързани с "по-широката картина", т.е. контекста, в който хората живеят и работят, като например широко разбиране за това как работи икономиката, както и да се преценяват възможностите и предизвикателствата, пред които е изправен работодател или организация.

Интуиция

нашата „способност да знаем кога един проблем или възможност съществуват и да изберем най-добрия режим на действие без съзнателно обмисляне. Интуицията е едновременно емоционално преживяване и бърз несъзнателен аналитичен процес, който включва разчитане на модели и сценарии за действие“. (McShane and Von Glinow, 2010, с.208).

Компетентност

комбинация от знания, умения и нагласи, подходящи за контекста. Ключови компетентности са тези, от които всички лица се нуждаят за личностното си реализиране и развитие, за активна гражданска позиция, социално приобщаване и работна заетост.

Комуникативни умения

Система от умения, притежавани от индивида, които може да се развиват в продължение на целия му живот, с цел да дадат възможност на индивида да общува по-ефикасно като по този начин усилва социалните им отношения.

Комуникация

Действието по успешно предаване на информация или съобщение до получател чрез канал, споделен с изпращача, и на код или език, разбираем от страните, участващи в процеса.

Креативност

Sternberg и Lubart (1999, стр. 3) определят креативността като „способността да се провежда дейност, която е едновременно и новаторска (т.e., оригинална, неочаквана) и подходяща (т.е., полезна, лесна за адаптиране съобразно ограниченията на задачата)“.

Критично мислене

интелектуално дисциплинираният процес на активно концептуализиране, прилагане, анализ, синтезиране и/или оценка на информацията, събрана при или генерирана чрез наблюдение, опит, размисъл, разсъждение или комуникация, като ръководство за вярвания и действия.

Методът Канбан (Kanban Method)

Инструмент за визуализиране на работния процес. Състои се от таблици, разделени на редове и колони: редовете се отнасят за проекта или дейността, а колоните - за степента му на напредък.

Мисловно превключване

е процесът, който прави възможно адаптирането към промяната. Превключването е основната съставна част на познавателната гъвкавост.

Непрограмирани решения

решения, които са необходими при уникални и сложни управленски проблеми.

Облак

Сървъри, достъпни през Интернет, както и софтуерът и базите данни, работещи на тези сървъри. Позволява различни мултимедийни файлове да се съхраняват, споделят и управляват.

Ограничения при вземане на решения

правните, етичните, финансовите или политическите ограничения, които пречат на прилагането на идея за решение.

Оценка

определяне на значения и разпознаваеми модели на мисли и действия, доколкото те са предсказуеми.

Познавателна гъвкавост

Познавателната гъвкавост (ПГ) е способността на хората да адаптират стратегиите си за познавателна обработка, за да могат да посрещат новите и неочаквани условия на средата. Позната е още и като „превключване на вниманието“, „познавателно изместване“, „умствена гъвкавост“, „пренасочване“ и „превключване между задачите“.

Познавателна ригидност

е липсата на познавателна гъвкавост; обратното на познавателната гъвкавост; представлява и липсата на способност да променяш поведението или убежденията си, когато те не ти вършат работа за постигане на целите ти.

Преценка

1. „способността да се съчетават личностни качества с релевантно познание и опит за формирането на мнения и вземането на решения“ (Likierman, 2020). 2. „ядрото на истинското лидерство“; „контекстно определен процес на вземане на решение, обхващащ три различни домейна: хора, стратегия и криза. Във всеки домейн процесът на преценка преминава през три етапа: подготовка, решение и действие. Добрата лидерска преценка се подкрепя от обстоятелствено познание за социалните контакти, организацията и заинтересованите страни“. (Tichy & Bennis, 2008)

Програмирани решения

специфични процедури, разработени за повтарящи се и рутинни проблеми.

Самопознание

Психологически процес на саморегулиране, който позволява на хората да ориентират поведението си към благоприятни и по-желани мисли и чувства.

Саморегулиране

Отражение на вътрешните ни убеждения, движещи сили и мотивация, които ни водят към извършване на действия, необходими за справяне с бъдещи ситуации.

Сложен проблем

труден за разрешаване; резултатите от действията, предприети за разрешаването на сложния проблем се характеризират с висока степен на несигурност.

Социална интелигентност

Способността да се изграждат и поддържат положителни и стимулиращи междуличностни взаимоотношения

Среда на несигурност

ръководителите разполагат с твърде малко информация, за да предвидят вероятностите при прилагането на различните алтернативи и възможните резултати.

Среда на определеност

има достатъчно информация за предвиждане на резултатите от всяка алтернатива преди нейното прилагане.

Среда на риск

вземащите решения не са напълно сигурни за резултатите от различните варианти за действие, но са наясно с вероятностите за тяхното проявление.

Сътрудничество

Процесът включващ двама или повече хора или организации, работещи заедно за изпълнение на задача или постигане на цел.

Творческото мислене в екипа, креативно

Творческото мислене в екипа се определя като свързването на новаторство и приложимост в една завършена идея, разработена от група хора.

Техники на творческото мислене, техник

Техники на творческото мислене са инструмент за пробуждане и захранване на творческия потенциал както на отделните личности, така и на целите екипи.

Фактори на средата

неконтролируеми фактори извън контрола на вземащия решение

Шум в комуникацията

В комуникацията всеки нежелан сигнал смесен с полезния сигнал, който се предава, се нарича шум.

Модел на креативност 4P

Моделът на креативност 4P се отнася до творческата личност (person), творческите процеси (processes), творческите продукти (products), средата (press), понякога наричана и място (place).

„На място“ (On-premises)

Терминът „ на място“(on-premises) се отнася до вида на инсталиране на софтуерно решение. Тази инсталация се извършва в сървърната и ИКТ инфраструктурата на компанията. Това е традиционният модел за корпоративни приложения.

„Умна работа“ (Smartworking)

Работна методика базирана на мобилност, екипна работа, сътрудничество и използване на новите технологии в рамките на гъвкавите работни методи ("agile" work methodology).