Międzynarodowe Spotkanie Projektowe i Międzynarodowe Seminarium Naukowe w Rzeszowie

W dniu 20 października 2022 roku partnerzy ESSENCE spotkali się w Rzeszowie na swoim czwartym, międzynarodowym spotkaniu projektowym (TPM), zorganizowanym i prowadzonym przez Koordynatora Projektu ESSENCE, Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania (WSIiZ) w Rzeszowie.

Wszyscy partnerzy wnieśli swój wkład w wydarzenie, dzieląc się spostrzeżeniami zgromadzonymi w procesie budowania platformy e-learningowej ESSENCE. Partnerzy omówili także wyzwania, z jakimi zmierzyli w trakcie realizacji projektu oraz wskazali na rezultaty, jakie udało im się osiągnąć. Każdy partner wygłosił prezentację na temat metodologii w oparciu o którą opracowane zostały przygotowane przez niego treści powstałe w ramach projektu ESSENCE. 

W dalszej części spotkania skupiono się na omówieniu najnowszych zmian i ulepszeń w funkcjonalności platformy e-learningowej ESSENCE. W trakcie rozmów miała miejsce wymiana pomysłów na temat możliwości wykorzystywania funkcjonalności platformy, a zwłaszcza tzw. „back office” w procesach szkoleniowych. Odbyła się także dyskusja na temat nowych sposobów rozwijania metodologii nauczania przedmiotów związanych z umiejętnościami miękkimi w stosunku do studentów, aby zapewnić im najlepsze doświadczenia edukacyjne i wzmocnić szanse na rynku pracy. W trakcie spotkania wymieniono także szereg uwagi i pomysłów na zapewnienie trwałości projektu. 

Najnowsza faza projektu ESSENCE obejmuje dalsze rozpowszechnianie jego wyników, w tym organizację wydarzeń upowszechniających (MPE), które każdy partner (członek konsorcjum) organizuje, aby dotrzeć do interesariuszy i grup docelowych. 

Katedra Przedsiębiorczości WSIiZ w Rzeszowie wraz z Katedrą Ekonomii i Biznesu Uniwersytetu w Dubrowniku (Chorwacja) zorganizowały także Międzynarodowe Seminarium Naukowe pod nazwą: Entrepreneurship and Public Policy, w którym wszyscy partnerzy wzięli czynny udział, dzieląc się wynikami swoich badań na temat dobrych praktyk w zakresie inicjatyw dotyczących przedsiębiorczości i promowania innowacji. Zespół WSIiZ w Rzeszowie przedstawił prezentację na temat przedsiębiorczości studenckiej, a IWS z Hiszpanii omówił publiczne i prywatne polityki w zakresie zatrudnialności wskazując na obecne trendy i ich dynamikę. IDP z Włoch podzieliło się swoimi pomysłami na niekonwencjonalne podejście do zatrudniania i wspierania przedsiębiorczości absolwentów we Włoszech, a zespół z IHF z Belgii omówił nowe ścieżki rozwoju zawodowego i przedsiębiorczości wśród młodzieży. Zespół z Uniwersytetu w Dubrowniku (Chorwacja), podzielił się wynikami swoich badań na temat niepowodzeń w zakresie innowacji i inwestycji w szkolenia w zakresie powstających systemów innowacji. Przedstawiciel Stockholm School of Economics in Riga z Łotwy opowiedział o praktycznym podejściu do rozwoju umiejętności miękkich dla przyszłych przedsiębiorców i praktyków, natomiast zespół Uniwersytetu Ekonomicznego w Warnie wygłosił wykład na temat bułgarskiego szkolnictwa wyższego dedykowany rozwojowi umiejętności miękkich, zatrudnialności absolwentów, przedsiębiorczości studenckiej i współpracy w tym zakresie z sektorami publicznym i prywatnym. Seminarium zakończyła dyskusja, oparta o wątki i pytania podnoszone w trakcie każdego z wystąpień. 

W miarę zbliżania się końca projektu wszyscy partnerzy ESSENCE wyrazili zadowolenie zarówno z rezultatów projektu jak i współpracy w ramach konsorcjum, podkreślając swoje chęć dalszego zaangażowania w dążenie do inicjowania nowych wspólnych badań oraz dalszej współpracy projektowej.