Gadījuma Izpēte. Studentu prasmju attīstīšana ar izcēlumiem starpkultūru komunikācijas un vadības prasmju jomā

Identificētā vajadzība: novērst plaisu, kas saistīta ar mīksto prasmju attīstību augstākajā izglītībā (HE)

Uzdevums: Jūs strādājat savas universitātes Starptautiskajā birojā un esat atbildīgs par universitāšu programmu turpmāku internacionalizāciju un digitalizāciju, lai uzlabotu studentu nodarbinātības izredzes nepārtraukti globalizētā darba tirgū un jo īpaši attīstītu starpkultūru komunikācijas prasmes un vadību. Jums ir vairākas idejas. Viena no jūsu prioritātēm ir strādāt ar citām Erasmus + universitātēm (izmantojot ES projektu finansējumu), lai palielinātu ietekmi un nodrošinātu strukturētas darba iespējas starptautiskās komandās (studenti/skolotāji/administrācija personāls). Jāņem vērā sadarbība ar uzņēmumu, lai studentiem būtu labākas nodarbinātības iespējas.

Lejupielādēt saturu:

Jautājumi :

Sakārto idejas pa punktiem.

Dalieties ar savām idejām ar kolēģiem prātošanas (brainstorming) sesijā. Tad pieņem grupas lēmumu, izmantojot izvēlētu lēmumu pieņemšanas metodi, piemēram:

D

Definējiet problēmu

E

Kritēriju noteikšana

C

Apsvērt visas alternatīvas

I

Norādiet labāko alternatīvu

D

Izstrādā un īsteno rīcības plānu

E

Novērtējiet un pārraugiet risinājumu

Visbeidzot salīdziniet savu piedāvājumu ar piemēru, kas balstīts uz praksi, ieteiktajās atbildēs.

Atbildes:

Problēmas definēšana: Izlīdzināt plaisu maigo prasmju attīstībā, liekot uzsvaru uz starpkultūru komunikāciju un līderības prasmju attīstību, sasniedzot tādus rezultātus kā augstāka motivācija un augstāka absolventu nodarbinātības spēja nepārtraukti globalizētā darba tirgū.

Kritēriju noteikšana: internacionalizācija, digitalizācija, strukturētas rentablas iespējas starptautiskai sadarbībai, zinātniska pieeja prasmju trūkuma noteikšanai (koncentrēšanās uz starpkultūru komunikāciju un līderību), ilgtspēja.

Atkarībā no grupas dalībnieku ieguldījuma jūs, iespējams, būsiet identificējis vairākas alternatīvas, izvēloties labāko variantu un rīcības plānu, kā arī izveidojot mehānismus rezultātu novērtēšanai.

Salīdziniet savus rezultātus ar šādu reāllaika prakses piemēru:

Īss apraksts

PROMINENCE (Apzinātas tikšanās veicināšana, izmantojot starpkultūru kompetenci un pieredzi, 2017-2020) ir starptautisks projekts, ko līdzfinansē Erasmus + programmas stratēģiskās partnerības augstākajā izglītībā. Stratēģiskās partnerības projekts stiprina saikni starp partneruniversitātēm, studentiem un MVU kā potenciālajiem darba devējiem. Tā piedāvā rezultātus, kas palīdz attīstīt starpkultūru kompetenci, uzņēmējdarbības prasmes un MVU darbinieku, biznesa studentu un fakultātes locekļu vadības prasmes.

PROMINENCES grupas no septiņām ES universitātēm: Aschaffenburg (Vācija), Economic of Economics in Bratislava (Slovākija), Debrecen (Ungārija), Katowice (Polija), Mont Blanc Savoie (Francija), Seinäjoki (Somija) un University of Economics - Varna (Bulgārija), pabeidza projektu, kas ir izcils augstākās uzņēmējdarbības izglītības internacionalizācijas piemērs.

Tā ir uz pētniecību balstīta iniciatīva (t. i., atbilst zinātniskās pieejas kritērijam), kuras mērķis ir uzlabot studentu iesaistīšanos, izmantojot pieredzes apguvi, vienlaikus uzlabojot viņu nodarbinātības izredzes. Pētniecībā bija iesaistīti 3 plaša mēroga apsekojumi (ar uzņēmumiem, studentiem un pasniedzējiem no 7 ES valstīm). (Skatīt atsauces sadaļu).

Skolēnu vājāko prasmju attīstīšana saturīgā veidā tiek nodrošināta, izmantojot: 1/PROMINENCE Interactive OEPR (atvērto izglītības resursu platforma), kas nodrošina izmaksu lietderību un 2/studentu starptautiskus seminārus (3 + intensīvas programmas), kas nodrošina strukturētas darba iespējas starptautiskās komandās.

GALVENĀS darbības un atbalsta veidi attiecībā uz mīkstajām prasmēm un nodarbināmību:

Karjeras dienas partneruniversitātēs; specializēti IP (Intensīvās programmas) — iesaistot pārstāvjus no visām 7 partneruniversitātēm (studenti un akadēmiskais personāls) projekta ietvaros (skatīt uzziņu nodaļu par IP); universitātēs ieviesti jauni kursi, piemēram, “Starpkultūru komunikācija un vadība”, izmantojot PROMINENCES Interaktīvu kā primāro avotu (izmaksu efektivitāte un daudzkāršošanas efekts 7 universitātēs); mīksto prasmju kursi, ko piedāvā MVU.

Ilgtspēja ir nodrošināta arī pēc tam, kad projekts bija beidzies, izmantojot citas iespējas, piemēram, Dukenet ikgadējos starptautiskos pasākumus vai izmantojot visveiksmīgākās tiešsaistes IZCELŠANĀS formātu Intensīvā programma “Kultūras eksaktās informācijas praktizēšana”. Dukenet ir 17 ES universitāšu konsorcijs, kas katru gadu sniedz vairākus starptautiskus studentu pasākumus: strukturētas iespējas studentiem dažādu prasmju attīstīšanai: reāls/izkliedēts komandas darbs, problēmu risināšana, uzņēmējdarbības kontekstā pielietotā kultūras un emocionālā inteliģence, radošums, lēmumu pieņemšana, sarunas, prezentācijas prasmes.

Rezultāti un rezultāti: izteikti pozitīva atgriezeniskā saite. Cieša sadarbība starp HE un MVU.

Galvenie panākumu faktori šīs iniciatīvas īstenošanā: ilgtspējas nodrošināšana ir būtiska, lai nodrošinātu regulāras intensīvas programmas, attīstot studentu nodarbinātības prasmes. Aiciniet runātājus no uzņēmumiem. Praktisko iemaņu pilnveidošana.

Atslēgvārdi:

POLITIKAS īstenošana, starpkultūru komunikācija, kompetenču attīstība dažādās valstīs, vadība, mīkstās prasmes, LĒMUMU pieņemšanas rīks