Paraugprakse. THINK4JOBS

THINK4JOBS – kritiska domāšana veiksmīgai darbavietai

THINK4JOBS apstiprina piecu universitāšu un piecu darba tirgus organizāciju konsorcijs no piecām valstīm.

Tā pamatā ir partnerības konsolidētā pieredze kritiskās domāšanas (CT) mācīšanā, apmācībā un pētniecībā, kā arī apņemšanās stiprināt universitāšu un uzņēmumu sadarbību (UBC) Eiropā kā nepieciešamību sekmīgai augstskolu absolventu nodarbinātībai un pārejai no universitātes uz darba tirgu.

Šajā nolūkā tā mērķis ir izstrādāt atbilstošus instrumentus un vēl nebijušas iespējas (pateicoties to potenciālam inovācijas, piemērojamības, ietekmes un pārnesamības ziņā), lai efektīvi attīstītu, atbalstītu un novērtētu studentu CT pārejā uz profesionālo vidi, izmantojot prakses kā priviliģētu saskarni.

Projekta mērķu sasniegšanai iesaistītās darbības ir stratēģiski saskaņotas šādos piecos rezultātos:

  • 1. rezultāts: THINK4JOBS rīku kopums ar 10 darba vidē balstītu mācību scenārijiem katrai no piecām dažādām profesionālajām jomām, uz kurām attiecas konsorcijs, proti, veterinārajai medicīnai, skolotāju izglītībai, uzņēmējdarbībai un ekonomikai, kā arī uzņēmējdarbības informātikai.
  • 2. rezultāts: THINK4JOBS apmācība 12 augstākās izglītības pasniedzējiem un 12 darba tirgus pasniedzējiem. Konkrēti, tiks izstrādāti mācību komplekti, kuru mērķis ir paplašināt augstskolu pasniedzēju un darba tirgus pasniedzēju konceptuālās un procesuālās zināšanas par CT, kā arī par rīku kopuma izmantošanu kursos un prakses vietās.
  • 3. rezultāts: tiks izstrādātas THINK4JOBS CT kombinētās māceklības mācību programmas (12), cieši sadarbojoties augstskolu pasniedzējiem un darba tirgus pasniedzējiem, jo tiks izveidoti darba pāri.
  • 4. rezultāts: THINK4JOBS vadlīnijas/protokols par CT pārnesi no mācību programmām uz darba tirgu būs rezultāts, kas tiks izstrādāts pēc CT mācekļa prakses programmu īstenošanas un novērtēšanas.
  • 5. rezultāts: THINK4JOBS īpašais izdevums būs īpašs zinātnisks izdevums JCR/SCOPUS žurnālā par tematu "CT: veiksmīga pāreja starp universitāti un darba tirgu".

Projekta tīmekļa vietne un citi resursi:

https://think4jobs.uowm.gr/

https://www.researchgate.net/project/Critical-Thinking-for-Successful-Jobs-Think4Jobs

Lejupielādēt saturu:

Atslēgvārdi:

Kritiska domāšana

Bibliogrāfija:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projekts-detaļas/#project/2020-1-EL01-KA203-078797

Uz šodienu ir iespaidīgs skaits ES līdzfinansētu projektu, kas apzīmēti ar atslēgas vārdu "Kritiskā domāšana". Piemēram, E+ projektu rezultātu platformas rezultāti uzskaita gandrīz 6900 starptautisku projektu.

Šāds liels gadījumu izpētes paraugs ir gan iespēja, gan izaicinājums. Iespēja, jo mums ir daudz gadījumu izpētes, par kurām varam ziņot lasītāju uzmanībai, lai iegūtu papildu atsauces avotu, bet izaicinājums, jo tas palielina sarežģītību, atlasot tos, kas varētu būt būtiski ESSENCE faktiskajam ietekmes rādiusam.

Tomēr, piemērojot dažus filtrus mūsu pētījumā, mums izdodas savākt īsu iniciatīvu izlasi, kas ir nozīmīgas un saskanīgas ar mūsu mērķiem. Visa informācija ir ekstrapolēta tieši no platformā pieejamā momentuzņēmuma.