Paraugprakse. Emocionālā inteliģence darba tirgū

Projekta mērķis:

  • Uzlabot konsultantu izglītības prakses kvalitāti, izmantojot tiešsaistes testus/rokasgrāmatas vai apmācības sesijas, lai atvieglotu emocionālo procesu pārvaldību klasē.
  • Izstrādāt inovatīvus mācību resursus, lai apmācītu PIA pedagogus emocionālās kompetencēs.
  • Izstrādāt interaktīvu platformu ar virtuālām telpām emocionālo kompetenču pašnovērtēšanai, izglītības materiālu kopradīšanai un izplatīšanai, ideju un metodikas apmaiņai u.c.
  • Pārbaudīt iegūto produktu kvalitāti, konsultējot ieinteresētās personas, saistītos partnerus un netiešās mērķgrupas.
  • Izplatīt projektu vietējā/reģionālā/valsts un starptautiskā līmenī, izmantojot partneru tīkla priekšrocības.

Šī projekta galvenais mērķis ir uzlabot mācīšanas un mācīšanās procesa kvalitāti, izstrādājot emocionālās prasmes PIA konsultantiem, lai efektīvi risinātu mērķa grupas (t.i., PIA studentu) specifiskās iezīmes.

Emocionālā prasmju apmācība PIA konsultantiem uzlabos viņu profesionālo praksi un ekspektācijas par panākumiem mācību mērķgrupā, un pozitīvi ietekmēs profesionālo izaugsmi un turpmāko karjeru.

Lejupielādēt saturu:

Atslēgvārdi:

Emocionālā intliģence

Bibliogrāfija:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projekts-detaļas/#project/2019-1-IT01-KA202-007474

Iepazīstoties ar E + projekta rezultātu platformu, mēs pamanījām, ka kopējais finansēto projektu skaits, ieskaitot metavārdu “Emocionālā inteliģence”, ir 1148.

Pēc padziļinātas izvērtēšanas un analīzes mēs ekstrapolējām pāris iniciatīvas, kas attiecas uz vienu un to pašu darbības jomu/sfēru (vai līdzīgu) pēc BŪTĪBAS. Šo projektu piešķirtie resursi var būt būtiski attiecībā uz GALVENAJĀM mērķgrupām no vairākām perspektīvām, jo tās ir turpmākas atsauces platformas to spēju veidošanai un profesionālajai attīstībai, kā arī daudzveidīgi mācību iespēju avoti.

Projekta informācija, par kuru mēs ziņojam, ir ekstrapolēta no priekšlikuma apraksta, kas publicēts projekta rezultātu platformā.