Устойчивост и мултиплициращ ефект на проекта ESSENCE: В търсене на нови възможности за развитие на меки умения

Проектът ESSENCE има за основна цел да подобри възможностите за трудова заетост на студентите чрез развиване на меките им умения. ESSENCE е транснационален и междукултурен проект, съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия. В него участват седем организации от седем различни държави в ЕС, като тези организации представят многото различни интереси, включени в проекта: неправителствения  сектор и създаването на гражданско общество, корпоративния сектор и намирането на работа, академичните среди и развитието на научноизследователската дейност.

Един от най-важните приоритети на всеки проект, съфинансиран по програмата Еразъм+“ е гарантирането на устойчивостта и дългосрочния му ефект чрез способността му да дава положителни резултати и след официалното му приключване. Съществуват много начини тази цел да бъде постигната. На първо място, резултатите по проекта стават достояние и на широката общественост, не само на конкретните целеви групи на проекта. 

Но споделянето на резултатите само по себе си не води до устойчивост, освен ако не е съпроводено от прилагането на конкретни средства, които помагат на целевите групи на дейността по разпространение да се възползват от опита на партньорите, натрупан от тях по време на изпълнението на проекта, след което да внедрят свои собствени местни, национални и/или международни инициативи, които или използват ресурсите на ESSENCE, или създадат чисто нови инициативи като резултат от вече споделения опит. 

За да се улесни това споделяне на знания, опит и ноу-хау и извън организациите (и хората, работещи в тях), които официално участват в партньорството, се разработва работен пакет, който предоставя ясни и конкретни насоки как да прехвърлят и/или възпроизвеждат резултатите на проекта ESSENCE в различни области на практиката.

Целият работен пакет включва два официални резултата, които са указания както за специалистите по човешки ресурси в практиката, така и за университетските преподаватели, които могат да ги включат в стратегическо си планиране и в ежедневните си обучителни дейности. Указанията обобщават проектните резултати, те са изводи, извлечени поуки и препоръки за предоставяне на нови и иновативни възможности за изграждане на капацитет.

1.    Указанията на ESSENCE, които следват да се вземат под внимание както при изготвяне на стратегии, така и при рутинни обучения. 

Въз основа на постигнатите резултати всеки партньор ще обобщи в официален документ извлечените поуки и ключовите изводи на всички партньори, постигнати на пилотната фаза, както и практиките за включване на всички заинтересовани лица (т.е. знанията, които могат да са полезни за другите заинтересовани); указания за използване на обучителните ресурси, материали и инструменти и тяхната употреба в други области на практиката
Това не е просто доклад за валидиране. Този документ е предназначен да предоставя подробни указания за оперативните и управленски характеристики, включително механизмите за провеждане на обученията и други оперативни аспекти на обученията; допълнителни указания към други институции за професионално обучение и образование/висше образование относно средствата за обучение, структурата на семинарите, препоръки относно възможностите за смесено обучение и препоръки за обучение чрез онлайн платформа; добри практики и препоръки за валоризация на средствата за финансиране от ЕС за образование и обучение.

2.    Манифестът за меки умения на ESSENCE. Този документ събира поуките, изведени при изпълнението на проекта, обобщава резултатите от първите три фази на проекта и предоставя доказателства на висшите училища за това как студентите са били по-успешни на трудовия пазар и как търсенето на работодателите и изискванията на пазарите са въздействали върху исканията за обучение.

И двата документа представляват „институционалната и оперативна памет“ на проекта, като консолидират резултатите, констатациите и стратегическите характеристики, които са били апробирани при изпълнението, и които създадат нови практики на формално и неформално ниво; като същевременно предлагат иновативни идеи за всички заинтересовани лица, които гравитират около екосистемите на професионалното обучение и образование, висшето образование и трудовата заетост.

През октомври 2022 г. и двата документа ще са на разположение на свободен достъп на официалната платформа на проекта: https://projectessence.eu/index.php