Trwałość i efekt mnożnikowy projektu ESSENCE: Zaangażowanie w nowe możliwości szkoleniowe w zakresie rozwoju umiejętności miękkich

Głównym celem projektu ESSENCE jest poprawa możliwości zatrudnienia studentów uczelni wyższych poprzez rozwój (pielęgnowanie) ich umiejętności miękkich. ESSSENCE to ponadnarodowy i międzykulturowy projekt współfinansowany przez program Komisji Europejskiej Erasmus+. Projekt obejmuje siedem organizacji z siedmiu różnych krajów UE, reprezentujących: trzeci sektor i społeczeństwo obywatelskie, sektor prywatny i instytucje rynku pracy, środowisko akademickie i naukowo-badawcze. 

Jednym z najważniejszych priorytetów każdego projektu współfinansowanego z programu Erasmus+ jest zapewnienie trwałości i długoterminowego efektu realizowanych inicjatyw, co oznacza: ich zdolność do generowania wpływu i pozytywnych rezultatów nawet po formalnym zakończeniu realizacji projektu. Istnieje wiele sposobów umożliwiających realizację tego celu. Przede wszystkim należy do nich komunikowanie i włączanie do głównego nurtu dedykowanego tematyce projektu - szerokiego kręgu odbiorców, a także upowszechnienie informacji o konkretnych celach projektu, namacalnych efektach oraz produktach wytworzonych w związku z jego realizacją. 

Jednakże sterylna komunikacja nie znaczy nic, jeżeli nie jest ona kontynuowana za pomocą konkretnych środków, które pomagają wykorzystać w działaniach upowszechniających doświadczenie partnerów zdobyte przez nich podczas wdrażania efektów intelektualnych projektu. Dla zapewnienia trwałości projektu, niezbędne jest wdrożenie jego efektów do lokalnych, krajowych i/lub międzynarodowych inicjatyw, które zapewnią możliwość bezpośredniego skorzystania z zasobów ESSENCE, bądź też wskażą na zupełnie nowe zastosowania efektów intelektualnych wytworzonych w projekcie ESSENCE. 

Aby ułatwić wskazany wyżej transfer wiedzy, doświadczenia eksperckiego i know-how poza partnerstwo (i powiązany z nim zespół osób) partnerzy tworzący konsorcjum, jeszcze na etapie przygotowania projektu ESSENCE przewidzieli cały pakiet działań skonstruowanych tak, aby zapewnić jasne, konkretne i zorientowane na cel wytyczne dotyczące tego jak przenieść i/lub powielić wyniki projektu ESSENCE w innych dziedzinach sfery realnej.

Wskazany pakiet roboczy obejmuje dwa formalne produkty: tj. dokumenty przewodnie skierowane do praktyków HR i pracowników uniwersyteckich, służące wykorzystaniu formalnych rezultatów projektu ESSENCE oraz pozostałych efektów realizacji projektu (tj. zebranych wniosków oraz zaleceń dotyczących zapewniania nowych, opartych na doświadczeniu i innowacyjnych możliwości budowania umiejętności miękkich) w działaniach obejmujących zarówno planowanie strategiczne, jak i codzienną działalność szkoleniową:

 1. Wytyczne ESSENCE dotyczące adaptacji efektów projektu. Na podstawie dotychczasowych wyników oraz efektów realizacji projektu, partnerzy skompilują w oficjalnym dokumencie: 
  −    zdobyte doświadczenia i kluczowe wnioski wyłaniające się z przeprowadzonego pilotażu, a także ustalenia będące wynikiem zaangażowania osób uczestniczących w projekcie (tj. bogactwo wiedzy z której mogą skorzystać inne zainteresowane osoby lub grupy); 
  −    wytyczne dotyczące adaptacji zasobów, materiałów i narzędzi szkoleniowych oraz możliwości ich adaptacji do innych dziedzin praktyki. 

  Przedstawiony dokument nie jest zwykłym raportem z walidacji. Dokument ten ma na celu zapewnienie: 
  −    szczegółowych instrukcji o charakterze operacyjnym i zarządczym, w tym mechanizmów dostarczania wiedzy i innych operacyjnych aspektów prowadzonych szkoleń; 
  −    wytycznych dla innych instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego / szkolnictwa wyższego dotyczących środków wykorzystywanych w związku z realizacją warsztatów i ich strukturą, a także zaleceń wobec stosowania mieszanych form kształcenia i metod kształcenia elektronicznego w zakresie odpowiadającym materiałom opublikowanym na OER; 
  −    dostępu do najlepszych praktyk i zaleceń dotyczących waloryzacji środków UE odnoszących się do kształcenia oraz aktywności szkoleniowej. 
 2. Manifest Umiejętności Miękkich ESSENCE. Ten dokument zbiera wnioski oraz praktyki zgromadzone w trakcie realizacji projektu. Przekłada on wyniki IO1, IO2 oraz IO3 na dokument strategiczny. Manifest dostarczy uczelniom wyższym dowodów potwierdzających skuteczność działań edukacyjnych zaproponowanych przez konsorcjum, a służących wzmocnieniu pozycji studentów w wejściu na rynek pracy w tym także dostosowaniu oferty szkoleniowej uczelni do potrzeb rynku i pracodawców. 

Obydwa dokumenty reprezentują tzw. „pamięć instytucjonalną i operacyjną” projektu. Wspomniane dokumenty konsolidują wyniki, ustalenia i cechy strategiczne zweryfikowane (sprawdzone) podczas wdrażania efektów projektu. Mogą one posłużyć do kształtowania nowych praktyk na poziomie formalnym oraz nieformalnym; jednocześnie przedstawiając innowacyjne pomysły i wkład dla interesariuszy skupionych wokół ekosystemów kształcenia i szkoleń zawodowych, instytucji szkolnictwa wyższego oraz instytucji rynku pracy. 

Oba dokumenty będą dostępne w wersji otwartej do konsultacji w październiku 2022 roku na Platformie Otwartych Zasobów Edukacyjnych projektu ESSENCE: https://projectessence.eu/index_pl.php?lang=PL