Program szkoleniowy ESSENCE dotyczący umiejętności miękkich wspierających zatrudnialność

Przetestowany, zatwierdzony i dostępny online do bezpłatnych konsultacji!

Głównym celem projektu ESSENCE jest poprawa możliwości zatrudnienia studentów uczelni wyższych poprzez rozwój (pielęgnowanie) ich umiejętności miękkich. ESSSENCE to ponadnarodowy, a przy tym międzykulturowy projekt współfinansowany przez program Komisji Europejskiej Erasmus+. Projekt obejmuje siedem organizacji z siedmiu różnych krajów UE, reprezentujących: trzeci sektor i społeczeństwo obywatelskie, sektor prywatny i instytucje rynku pracy, środowisko akademickie i naukowo-badawcze. Od oficjalnego uruchomienia ESSENCE, dzięki wysiłkom partnerów zrealizowano dwa kluczowe rezultaty projektu, obejmujące:

  1. transnarodową i międzysektorową ocenę umiejętności miękkich pod kątem zatrudnialności – stanowiącą formalny wynik drugiego efektu intelektualnego projektu pn. „Mapowanie umiejętności miękkich z szansami na zatrudnienie – Najbardziej pożądane umiejętności miękkie wśród kandydatów do pracy” (materiał dostępny jest pod adresem: http://projectessence.eu/mapping.php). Dokument identyfikuje obecny stan programów rozwoju dedykowanych osobom młodym, a skoncentrowanych na umiejętnościach miękkich w wymiarach formalnym i nieformalnym, a także wskazuje na najbardziej poszukiwane przez rynek pracy umiejętności miękkie sprzyjające zatrudnieniu świeżo upieczonych absolwentów oraz identyfikuje luki i opóźnienia w realizacji obowiązujących programów ukierunkowanych na osiągnięcie celów obejmujących budowanie potencjału młodych ludzi na rynku pracy,
  2. [przygotowane w oparciu o rezultaty mapowania umiejętności miękkich] programy szkoleń, obejmujące siedem modułów, po jednym dla każdej zidentyfikowanej umiejętności, rozwijanych dalej w mniejszych jednostkach dydaktycznych – tak, aby ułatwić proces uczenia się i osiągania założonych celów, a także udostępniania materiałów trenerom, wykładowcom akademickim i nauczycielom. Każda organizacja uczestnicząca w projekcie była włączona w proces opracowania modułów szkoleniowych: role, obowiązki i obciążenie pracą zostały podzielone w oparciu o posiadane know-how, wiedzę ekspercką i doświadczenie zdobyte przez członków konsorcjum. 

Wszystkie materiały szkoleniowe zostały opracowane w języku angielskim – wspólnym języku partnerów konsorcjum – a następnie przetłumaczone na wszystkie języki narodowe reprezentowane przez kraje uczestniczące w projekcie. Rozwiązanie to ułatwiło rozpowszechnianie i waloryzację zasobów szkoleniowych nawet wśród osób nieposiadających znajomości języka angielskiego. Każdy moduł szkoleniowy jest również zintegrowany z serią powiązanych studiów przypadku, najlepszych praktyk i quizów samooceny. Takie rozwiązanie pozwoliło zapewnić zrównoważenie elementów technicznych i teoretycznych, a także operacyjnych i praktycznych spostrzeżeń oraz danych wejściowych, aby wesprzeć uczących się w procesie rozwijania danej umiejętności.

W ostatniej fazie rozwoju materiałów ESSENCE, zestaw wszystkich szkoleń został udostępniony w wersji pilotażowej przedstawicielom grup docelowych (tj. studentom, świeżo upieczonym absolwentom, a także pracodawcom oraz specjalistom HR) do ewaluacji, oceny i monitorowania: zadowolenia partnerów z treści, odziaływania materiałów szkoleniowych na ich użytkowników, wniosków ze szkoleń prowadzonych z wykorzystaniem materiałów ESSENCE. Całość procesu pilotażowego koordynowała instytucja wiodąca (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), której zadaniem było zapewnienie harmonii i wspólnego zrozumienia każdego działania prowadzącego do realizacji tego etapu projektu. Walidacja programów szkoleniowych została poprzedzona udostępnieniem wszystkim partnerom szczegółowego planu wewnętrznego (tj. planu testowania i walidacji) opracowanego w celu zapewnienia wsparcia i udzielenia wskazówek dotyczących realizacji tego zadania projektowego. 

Podsumowując, w oparciu o wewnętrzne raporty udostępnione przez partnerów po zakończeniu sesji pilotażowych można z pełnym przekonaniem stwierdzić, że partnerom udało się przekroczyć założoną w projekcie wielkość docelową opisującą liczbę adresatów objętych badaniem pilotażowym. Uzyskane rezultaty dowodzą wpływu, jaki inicjatywy takie jak ESSENCE mogą wywierać na rozwój osobisty (i zawodowy) osób korzystających z tego rodzaju materiałów. Z kolei, patrząc z perspektywy specjalistów i szkoleniowców można mówić o korzyściach z posługiwania się tego rodzaju materiałami obserwowanych na poziomie całego ekosystemu europejskiego rynku pracy.

Wyniki uzyskane w fazie walidacji będą stanowić zbiór wniosków, zaleceń i rekomendacji, które partnerzy skompilują w kolejnym formalnym produkcie tego projektu – Wytycznych dotyczących wykorzystania materiałów ESSENCE – opracowanym i zaprojektowanym w celu utrzymania ciągłości funkcjonowania projektu. Wytyczne posłużyć mogą także do projektowania kolejnej podobnej inicjatywy inspirowanej skalą oraz zakresem projektu ESSENCE, nawiązującej do działań edukacyjnych i szkoleniowych.

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie, odwiedź stronę internetową ESSENCE: https://projectessence.eu/index_pl.php?lang=PL