Jakie umiejętności miękkie są ważne dla zatrudnialności?

Wspieranie budowania własnego potencjału oraz rozwoju zawodowego studentów

Głównym celem projektu ESSENCE jest zwiększenie szans na zatrudnienie studentów uczelni wyższych poprzez rozwój (pielęgnowanie) ich umiejętności miękkich. ESSENCE to ponadnarodowy i międzykulturowy projekt współfinansowany przez Program Komisji Europejskiej Erasmus+. Obejmuje siedem organizacji z siedmiu krajów UE, reprezentujących wiele różnych aspektów życia społeczno-gospodarczego objętych skalą i zakresem projektu, w tym m.in. społeczeństwo obywatelskie, sektory publiczny i prywatny, a także trzeci sektor, zatrudnialność, środowisko akademickie oraz badania naukowe.

Projekt wywodzi się z raportu opublikowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne w 2016 roku, w którym analitycy przewidzieli, jak zmieni się światowy ekosystem zatrudnialności w latach 2015 - 2020 (włącznie). Dowody wskazują, że globalny rynek pracy przestawia się w kierunku większej uwagi na umiejętności „miękkie” aniżeli umiejętności „techniczne” w waloryzacji młodych talentów i rekrutacji.

Wyniki powyższej analizy zostały potwierdzone w ostatnim wielowymiarowym raporcie przeprowadzonym przez partnerów w 2021 roku i skonsolidowanym późną jesienią (raport dostępny jest nieodpłatnie pod adresem: http://projectessence.eu/mapping.php). Partnerzy skoncentrowali swoje wysiłki badawcze na źródłach literaturowych i ankietyzacji, aby zbudować kluczowe wnioski, rekomendacje i studia przypadków podkreślające wpływ umiejętności miękkich na rekrutację i możliwości poszukiwania pracy dla studentów i świeżo upieczonych absolwentów.

Na podstawie ustaleń (tj. najbardziej pożądanych z perspektywy zatrudnialności umiejętności miękkich) partnerzy przygotowują programy szkoleniowe, które mogą pomóc studentom w zdobyciu nowych kompetencji miękkich dla ich konkurencyjności na rynku pracy.

Programy nauczania obejmują siedem modułów, po jednym dla każdej zidentyfikowanej umiejętności, dalej rozwijane w podjednostkach tematycznych. Przyjęte rozwiązanie ma na celu ułatwienie procesu uczenia się przez studentów, a także pracy na przygotowanym materiale przez trenerów, profesorów i nauczycieli. Każda organizacja uczestnicząca w projekcie jest odpowiedzialna za wniesienie wkładu w tworzenie materiału szkoleniowego. Role, obowiązki i obciążenie pracą w projekcie zostały podzielone w oparciu o posiadaną przez partnerów wiedzę fachową, a także zdobyte przez nich doświadczenie. Poniższa tabela zawiera informację o liderach poszczególnych bloków tematycznych.

Wszystkie materiały szkoleniowe zostaną opracowane w języku angielskim i przetłumaczone na wszystkie języki reprezentowane przez partnerów projektu ESSENCE.

Na późniejszym etapie programy zostaną poddane pilotażowi i walidacji z udziałem 150 przedstawicieli grupy docelowej w celu ich oceny i dopracowania, tak aby zapewnić ich lepszą spójność z podstawowymi potrzebami i lukami w treściach szkoleniowych zidentyfikowanymi na podstawie ustaleń badawczych konsorcjum. 

Wyniki projektu ESSENCE oraz powstałe efekty intelektualne – w tym materiały szkoleniowe – zostaną zamieszczone na oficjalnej otwartej platformie zasobów edukacyjnych (OER) projektu. Dostęp do nich będzie miał charakter bezpłatny. Platforma stanowi również źródło informacji o projekcie, służący wzmocnieniu jego widoczności, mainstreamingu i komunikacji.

Więcej informacji na temat ESSENCE i innych inicjatyw Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie można znaleźć na:

https://projectessence.eu/ 
https://wsiz.edu.pl/ 
https://www.facebook.com/projectessence.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCBkiHG_WcmI0x7lBCknLwPA