Jakie umiejętności miękkie są ważne dla zatrudnialności?

Wspieranie budowania własnego potencjału oraz rozwoju zawodowego studentów

2021-12-09

Głównym celem projektu ESSENCE jest zwiększenie szans na zatrudnienie studentów uczelni wyższych poprzez rozwój (pielęgnowanie) ich umiejętności miękkich. ESSENCE to ponadnarodowy i międzykulturowy projekt współfinansowany przez Program Komisji Europejskiej Erasmus+. Obejmuje siedem organizacji z siedmiu krajów UE, reprezentujących wiele różnych aspektów życia społeczno-gospodarczego objętych skalą i zakresem projektu, w tym m.in. społeczeństwo obywatelskie, sektory publiczny i prywatny, a także trzeci sektor, zatrudnialność, środowisko akademickie oraz badania naukowe.

Projekt wywodzi się z raportu opublikowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne w 2016 roku, w którym analitycy przewidzieli, jak zmieni się światowy ekosystem zatrudnialności w latach 2015 - 2020 (włącznie). Dowody wskazują, że globalny rynek pracy przestawia się w kierunku większej uwagi na umiejętności „miękkie” aniżeli umiejętności „techniczne” w waloryzacji młodych talentów i rekrutacji.

Wyniki powyższej analizy zostały potwierdzone w ostatnim wielowymiarowym raporcie przeprowadzonym przez partnerów w 2021 roku i skonsolidowanym późną jesienią (raport dostępny jest nieodpłatnie pod adresem: http://projectessence.eu/mapping.php). Partnerzy skoncentrowali swoje wysiłki badawcze na źródłach literaturowych i ankietyzacji, aby zbudować kluczowe wnioski, rekomendacje i studia przypadków podkreślające wpływ umiejętności miękkich na rekrutację i możliwości poszukiwania pracy dla studentów i świeżo upieczonych absolwentów.

Na podstawie ustaleń (tj. najbardziej pożądanych z perspektywy zatrudnialności umiejętności miękkich) partnerzy przygotowują programy szkoleniowe, które mogą pomóc studentom w zdobyciu nowych kompetencji miękkich dla ich konkurencyjności na rynku pracy.

Programy nauczania obejmują siedem modułów, po jednym dla każdej zidentyfikowanej umiejętności, dalej rozwijane w podjednostkach tematycznych. Przyjęte rozwiązanie ma na celu ułatwienie procesu uczenia się przez studentów, a także pracy na przygotowanym materiale przez trenerów, profesorów i nauczycieli. Każda organizacja uczestnicząca w projekcie jest odpowiedzialna za wniesienie wkładu w tworzenie materiału szkoleniowego. Role, obowiązki i obciążenie pracą w projekcie zostały podzielone w oparciu o posiadaną przez partnerów wiedzę fachową, a także zdobyte przez nich doświadczenie. Poniższa tabela zawiera informację o liderach poszczególnych bloków tematycznych.

Wszystkie materiały szkoleniowe zostaną opracowane w języku angielskim i przetłumaczone na wszystkie języki reprezentowane przez partnerów projektu ESSENCE.

Na późniejszym etapie programy zostaną poddane pilotażowi i walidacji z udziałem 150 przedstawicieli grupy docelowej w celu ich oceny i dopracowania, tak aby zapewnić ich lepszą spójność z podstawowymi potrzebami i lukami w treściach szkoleniowych zidentyfikowanymi na podstawie ustaleń badawczych konsorcjum. 

Wyniki projektu ESSENCE oraz powstałe efekty intelektualne – w tym materiały szkoleniowe – zostaną zamieszczone na oficjalnej otwartej platformie zasobów edukacyjnych (OER) projektu. Dostęp do nich będzie miał charakter bezpłatny. Platforma stanowi również źródło informacji o projekcie, służący wzmocnieniu jego widoczności, mainstreamingu i komunikacji.

Więcej informacji na temat ESSENCE i innych inicjatyw Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie można znaleźć na:

https://projectessence.eu/ 
https://wsiz.edu.pl/ 
https://www.facebook.com/projectessence.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCBkiHG_WcmI0x7lBCknLwPA