Enhance Soft Skills to Nurture Competitiveness and Employability: Strona internetowa projektu ESSENCE jest dostępna online

2021-05-14

Projekt ESSENCE ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie studentów wyższych uczelni poprzez stymulowanie rozwoju umiejętności miękkich. Celem projektu jest maksymalizacja ich zaangażowania na rynku pracy poprzez oferowanie ścieżek rozwoju zawodowego wykraczających poza formalne szkolenia oferowane przez szkolnictwo wyższe. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i rekruterów w zakresie najbardziej pożądanych umiejętności miękkich, opracowywane kursy odzwierciedlają perspektywę zapotrzebowania na umiejętności miękkie zgłaszane przez pracodawców.

Strona projektu ESSENCE dostępna jest pod adresem http://projectessence.eu/, 
dostarczając szczegółowych informacji o celach, działaniach i wynikach projektu. Platforma będzie zawierać wszystkie informacje oraz rezultaty dotyczące realizowanego Projektu 

Platforma OER, przygotowana przez IWS, (Internet Web Solutions) będzie stale aktualizowana  realizacji projektu.

ESSENCE Strona internetowa jest dostępna w siedmiu językach (angielskim, polskim, chorwackim, włoskim, łotewskim, bułgarskim i hiszpańskim) oraz jest złożona z wielu sekcji bezpłatnie dostępnych dla wszystkich użytkowników.

Główne sekcje strony są następujące:

STRONA DOMOWA: sekcja prezentuje użytkownikom platformę ESSENCE poprzez wyróżnienie czterech głównych rezultatów Projektu: 

  • Platforma OER
  • Mapowanie
  • Zestaw narzędzi
  • Wskazówki

PROJEKT:  Projekt ESSENCE ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie studentów uczelni wyższych poprzez stymulowanie rozwoju umiejętności miękkich. Celem projektu jest maksymalizacja ich zaangażowania na rynku pracy poprzez oferowanie ścieżek rozwoju zawodowego wykraczających poza formalne szkolenia oferowane w ramach szkolnictwa wyższego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i rekruterów w zakresie najbardziej pożądanych umiejętności miękkich, opracowywane kursy odzwierciedlają perspektywę zapotrzebowania na umiejętności miękkie zgłaszane przez pracodawców.

PARTNERZY: W realizację projektu zaangażowani są następujący partnerzy: Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires, IDP SAS, Internet Web Solution, Instytut Badań i Analiz Finansowych (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą), University of Economics in Varna oraz University of Dubrovnik, Stockholm School of Economics in Riga.

PLATFORMA OER: Projekt ESSENCE zakłada stworzenie własnej platformy OER, która zostanie przetłumaczona na 7 języków, aby dotrzeć do różnych międzynarodowych grup docelowych, w tym: studentów, trenerów i nauczycieli specjalizujących się w zatrudnianiu, konsultantów biznesowych z doświadczeniem w obszarze HR i PR, przedsiębiorców a także dyrektorów zarządzających. 

MAPOWANIE: Efekt intelektualny IO2 ma na celu połączenie umiejętności miękkich z szansami na zatrudnienie. Mapowaniu poddane zostaną najbardziej pożądane umiejętności miękkie wśród pracodawców w krajach UE.
Mapowanie zostanie przeprowadzone poprzez analizę źródeł oraz badania podstawowe (100 kwestionariuszy rozesłanych do sektora prywatnego i stowarzyszeń biznesowych), a następnie zidentyfikowanie 4-5 najbardziej poszukiwanych umiejętności miękkich wśród kandydatów do pracy. Projekt ESSENCE jest specyficzną odpowiedzią na potrzeby rynku pracy, które są zgodne z zainteresowaniami studentów, specjalistów HR a także pracodawców.

ZESTAW NARZĘDZI: Efekt intelektualny 3 odpowiada na potrzeby określone we wniosku, wypełniając lukę edukacyjną wśród kandydatów poruszających się po rynku pracy. Najnowsze opracowania wskazują, że istnieje potrzeba zapewnienia zarówno przyjaznych dla użytkownika zasobów szkoleniowych dla przyszłych menedżerów, którzy mogą zostać wykluczeni z rynku pracy ze względu na brak odpowiednio rozwiniętych umiejętności miękkich. 

Wskazówki: Efekt intelektualny 4 składa się z dwóch komponentów, wytycznych dotyczących wykorzystania rezultatów projektu oraz rezultatów wykraczających poza zakres partnerstwa, w tym zasięgu geograficznego. Wytyczne będą miały na celu włączenie materiałów projektowych do obiegu i kontynuowanie ich rozpowszechniania po zakończeniu współfinansowania w ramach programu Erasmus+. Ponadto, zostanie opracowany manifest dotyczący umiejętności miękkich skierowany do uniwersytetów w celu zwiększenia szans na zatrudnienie studentów i wzmocnienia ich pozycji w środowisku biznesowym .

SŁOWNIK: Definiuje i wyjaśnia główne pojęcia związane z rozwojem umiejętności miękkich.

NOWOŚCI: Pozwalają być zawsze na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami projektu ESSENCE.

STOWARZYSZENIA: Dają możliwość zaangażowania jak największej liczby partnerów stowarzyszonych i rozpowszechnienia informacji o ESSENCE wśród użytkowników, ogółu społeczeństwa i ostatecznych beneficjentów. 

Zespół Instytutu Badań i Analiz Finansowych jest liderem całego projektu ESSENCE. 
Ponadto, Instytut Badań i Analiz Finansowych jest odpowiedzialny za koordynację prac nad efektem intelektualnym IO2 mającym na celu połączenie umiejętności miękkich z szansami na zatrudnienie. 

Projekt ESSENCE jest zarządzany przez ośmiu partnerów z siedmiu krajów, Polski, Chorwacji, Włoch, Belgii, Łotwy, Bułgarii i Hiszpanii, reprezentujących różne środowiska i jest współfinansowany w ramach programu Erasmus + Komisji Europejskiej. 

Więcej informacji na temat projektu ESSENCE i innych inicjatyw Instytutu Badań i Analiz Finansowych można znaleźć na stronie:
                    
http://projectessence.eu/
https://www.facebook.com/projectessence.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCBkiHG_WcmI0x7lBCknLwPA 
https://www.ibaf.edu.pl/index.php/pl/