POWIĄZANIE UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH Z MOŻLIWOŚCIĄ ZATRUDNIENIA: OFICJALNE ROZPOCZĘCIE PROJEKTU ESSENCE

17 lutego 2021 roku konsorcjum projektu uczestniczyło w internetowym spotkaniu inaugurującym projekt ESSENCE (Enhance Soft Skills to Nurture Competitive and Employability), współfinansowany z programu Erasmus + Komisji Europejskiej, w którym uczestniczyło 7 Partnerów, z 7 krajów (tj. Bułgarii, Belgii, Chorwacji, Włoch, Łotwy, Polski i Hiszpaniii).

Spotkanie inauguracyjne, którego gospodarzem była Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (PL), pierwotnie planowane było w Brukseli, aczkolwiek z uwagi na ograniczenia wynikłe z COVID-19, zostało zastąpione przez formę online. 
Celem projektu ESSENCE jest zwiększenie szans na zatrudnienie studentów uczelni wyższych poprzez wzmocnienie rozwoju umiejętności miękkich. Celem projektu jest więc jest maksymalizacja ich zaangażowania na rynku pracy, poprzez oferowanie profesjonalnych ścieżek rozwoju zawodowego wykorzystujących szkolenia i kształcenie w zakresie umiejętności miękkich i „niematerialnych”. ESSENCE opracowuje i wdraża elastyczną i przenijakącą się z tradycyjnymi modelami uczenia, ścieżkę kształcenia: użytkownicy mogą uzyskać dostęp do szkoleń „na żądanie”, adekwatnie do „ich potrzeb”, a następnie wykorzystać je w celu zwiększenia umiejętności miękkich oraz podniesienia stopnia usamodzielnienia zawodowego.

W 2016 roku analitycy Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) w swoim raporcie przewidzieli poważną zmianę rankingu umiejętności miękkich jaka miała się dokonać do 2020 roku i wskazali na „10 najważniejszych umiejętności” ocenianych pod kątem zatrudnialności, rekrutacji, rozwoju kariery i konkurencyjności biznesu. Według powołanego raportu możliwość konkurowania na rynku pracy przez absolwentów i studentów uczelni wyższych będzie w coraz większym stopniu zależała od umiejętności miękkich i relacyjnych, a nie od zwykłych kompetencji technicznych…
Ustalenia WEF potwierdzają liczne międzynarodowe i akademickie źródła, które z dużym naciskiem wskazują na znaczenie umiejętności miękkich dla zdolności do zatrudnienia w nadchodzącej dekadzie.
Na tej podstawie w kolejnych dwóch latach ESSENCE będzie wspierać rozwój umiejętności niematerialnych i miękkich wśród studentów wyższych uczelni (takich jak inicjatywność, krytyczne myślenie, kreatywność i zarządzanie zasobami ludzkimi), aby lepiej wzmacniać ich konkurencyjność na rynku pracy. Innowacyjna metodologia ESSENCE bazuje na podejściu opierającym się na działaniach stymulowanych popytem oraz podejściu oddolnym, które umożliwiają partnerom osiągnięcie kilku strategicznych wyników. Są nimi: 

  1. Platforma interaktywna online (Platforma OER) w wersji wielojęzycznej.
  2. Raport ponadnarodowy, w którym wskazane zostaną „najbardziej poszukiwane” umiejętności miękkie podnoszące szanse na zatrudnienie na europejskim rynku pracy (badanie źródeł wtórnych + ankieta przeprowadzona wśród 100 pracodawców). 
  3. Słowniczek biznesowy online do wykorzystania jako mapa pojęć, a także jako punkt odniesienia dla uczniów w otaczającym ich universum umiejętności miękkich.
  4. Szyte na miarę szkolenia, związane z podnoszeniem samodzielności oraz wzmacnianiem umiejętności miękkich zwiększających szanse na zatrudnienie. 
  5. Wydarzenia służące uwidocznieniu projektu realizowane w krajach tworzących konsorcjum, służące budowaniu międzynarodowej świadomości w zakresie problematyki projektu. 

Ponadto Partnerzy przewidują, że wyniki projektu zostaną rozpowszechnione i udostępnione odbiorcom liczącym ponad 4 miliony kontaktów – stanowiących szacunkową sumę zaangażowania opinii publicznej z wykorzystaniem komunikacji offline oraz online.