ESSENCE projekta ilgtspējība un multiplikatora ietekme: apņemšanās izmantot jaunas apmācības iespējas sociālo prasmju attīstībai.

ESSENCE projekta galvenais mērķis ir uzlabot augstākās izglītības studentu nodarbinātības iespējas, attīstot (izkopjot) viņu sociālās prasmes. ESSSENCE ir starptautisks un starpkultūru projekts, ko līdzfinansē Eiropas Komisijas programma Erasmus+. Tajā piedalās septiņas organizācijas no septiņām dažādām ES valstīm, kas pārstāv daudzas dažādas intereses, kas ietvertas projekta mērogā un darbības jomā: trešo sektoru un pilsonisko sabiedrību, privāto sektoru un nodarbinātību, akadēmiskās aprindas un pētniecību.

Viena no svarīgākajām jebkura Erasmus+ līdzfinansētā projekta prioritātēm ir nodrošināt šo iniciatīvu ilgtspējību un ilgtermiņa ietekmi, proti: tā spēju radīt ietekmi un pozitīvus rezultātus arī pēc projekta oficiālās darbības beigām. Ir daudz veidu, kā šo mērķi var sasniegt. Pirmkārt un galvenokārt, informējot un iekļaujot plašāku sabiedrību, kā arī konkrētus projekta mērķus, taustāmos rezultātus un projekta radītos rezultātus.

Taču “sterila komunikācija” neko nenozīmē, ja tai neseko konkrēti līdzekļi, kas palīdz šo izplatīšanas pasākumu mērķim izmantot partneru pieredzi, ko viņi ieguvuši īstenošanas laikā, un īstenot savas vietējās, valsts un/vai starptautiskās iniciatīvas, kas veicina ESSENCE resursu izmantošana vai pavisam jaunas darbības, kas izriet no references/atsauces.

Lai atvieglotu šo zināšanu, pieredzes un zināšanu nodošanu ārpus organizācijām (un saistītajiem darbiniekiem), kas oficiāli piedalās partnerībā, projekta partneri plānoja veselu darba paketi, kas strukturēta tā, lai sniegtu skaidras, šauri fokusētas un konkrētas vadlīnijas par to, kā pārnest un/vai replicēt ESSENCE rezultātus dažādās prakses jomās

Visa šī darba pakete ietver divus formālus nodevumus: t.i., vadošos dokumentus, kas paredzēti HR speciālistiem un augstskolu praktiķiem, lai gūtu labumu no partneru centieniem un iekļautu viņus stratēģiskajā plānošanā, kā arī ikdienas apmācību aktivitātes, projekta rezultātus: atziņas, gūto pieredzi un ieteikumus jaunu, uz pieredzi balstītu un inovatīvu kapacitātes stiprināšanas iespēju nodrošināšanai.

1.    ESSENCE lietošanas vadlīnijas. Pamatojoties uz līdz šim sasniegtajiem rezultātiem un ietekmi, katrs partneris sastādīs oficiālu dokumentu: visu partneru pieredzi un galvenās atziņas, kas izriet no izmēģinājumu posma, un vispārējo STKH iesaistīšanās praksi (t.i., daudz zināšanu, no kurām citas grupas var gūt labumu); vadlīnijas mācību resursu, materiālu un rīku izmatošanai un to pārnesamībai citās prakses jomās.

Šis nav tikai Apstiprināšanas (Validācijas) ziņojums, dokuments ir izstrādāts, lai sniegtu: detalizētas instrukcijas par darbības un pārvaldības iezīmēm, tostarp piegādes mehānismiem un citiem apmācības darbības aspektiem; turpmāki norādījumi citām VET/HE (AI) iestādēm par nodrošināšanas līdzekļiem, semināru struktūru, ieteikumiem par jauktajām mācīšanās iespējām un ieteikumiem OER e-mācību modalitātēm; paraugpraksi un ieteikumus ES finansējuma līdzekļu nodošanai izglītības un apmācības iespēju radīšanai.

Abi dokumenti atspoguļo projekta "institucionālo un operatīvo atmiņu", apvienojot rezultātus, konstatējumus un īstenošanas laikā eksperimentos pārbaudītos stratēģiskos elementus, kas ir gatavi informēt par jaunu praksi formālā un neformālā līmenī; vienlaikus piedāvājot novatoriskas idejas un ieguldījumu attiecīgajām STKH, kas saistītas ar PIA, AII un nodarbinātības ekosistēmām.

Abi dokumenti būs pieejami bezmaksas versijā apspriešanai 2022. gada oktobrī, izmantojot ESSENCE projekta oficiālo Atvērto izglītības resursu platformu: https://projectessence.eu/index.php .