Kuras sociālās iemaņas nepieciešamas nodarbinātībai? Atbalsts augstākās izglītības (AI) studentu profesionālajai attīstībai un kapacitātes veidošanai.

ESSENCE projekta galvenais mērķis ir palielināt AI studentu nodarbinātības potenciālu attīstot un izmantojot viņu sociālās iemaņas. ESSSENCE ir starptautisks, starplkultūru projekts, kuru līdzfinansē  Eiropas Komisijas Erasmus+ programma. Tajā apvienotas organizācijas no septiņām dažādām ES valstīm, kas pārstāv dažādas intereses,  ietver dažādu mērogu organizācijas: trešo sektoru un pilsonisko sabiedrību, privāto sektoru un nodarbinātību, akadēmiskās aprindas un pētniecību.

Projekta pirmsākumi meklējami PEF 2016. gadā publicētajā ziņojumā, kurā analītiķi paredzēja, kā pasaules mēroga nodarbinātības ekosistēma mainīsies laikā no  2015.-2020. gadam. Pierādījumi liecina, ka globālais darba tirgus ir uzsācis procesu, kurā lielāks uzsvars tiek likts uz “sociālajām”, nevis “tehniskajām” iemaņām, jauno talantu attīstīšanu veiksīgai nodarbinātībai.

Iepriekš minētās analīzes rezultātus apstiprina  nesenais daudzdimensiālais 2021. gadā sagatavotais partneru ziņojums, kas tika konsolidēts rudens beigās (pieejams bez maksas: http://projectessence.eu/mapping.php). 

Partneru pētījuma uzmanības centrā bija literatūras avoti un mērķa grupas izteiktie viedokļi, lai izkristalizētu galvenās atziņas rekomendācijas un gadījumu izpētes izceļot AI studentu un pēdējo gadu absolventu sociālo iemaņu ietekmi uz rekrūtēšanu un darba meklēšanas iespējām.

Pamatojoties uz konstatēto (visvēlamākajām sociālajām iemaņām nodarbinātībai), partneri strādā pie jaunas apmācības programmas satura, kas palīdzētu mērķa auditorijai un studentiem gūt jaunas sociālo prasmju kompetences konkurētspējai darba tirgū.

Mācību programmā ir iekļauti septiņi moduļi, katrai  noteiktajai iemaņai veltot vienu moduli, kas detalizētāk izstrādāts, lai labāk nodrošinātu mērķa grupas mācību procesu un kouču, profesoru un skolotāju spēju pasniegt sagatavoto materiālu. Katra organizācija, kas piedalās projektā, ir atbildīga par viena apmācības moduļa izstrādi: lomas, atbildības jomas un darba apjoms ir sadalīts, pamatojoties uz  specifiskām zināšanām, ekspertīzi un pieredzi.

Visi mācību materiāli tiks izstrādāti angļu valodā un – pēc kopīgas pārskatīšanas – tiks tulkoti visās ESSENCE projekta partneru valodās.

Vēlāk mācību programma pilotprojekta veidā tiks izmēģināta un testēta darbā ar 150 mērķa auditorijas pārstāvjiem, lai to novērtētu un “pieslīpētu”, un nodrošinātu labāku piemērotību pētījumā identificēto vajadzību apmierināšanai. 

ESSENCE projekta rezultāti un konkrētie nodevumi – ieskaitot apmācības programmas materiālus –pieejami projekta oficiālajā platformā:  Operational Educational Resource (OER) Platforma ir brīvi pieejama bez maksas. Platforma ir galvenā projekta digitālās identitātes nodrošinātāja un viena no svarīgākajām  publicitātes un komunikācijas metodēm.