Sociālo iemaņu pilnveidošana, lai veicinātu konkurētspēju un nodarbinātību: Stockholm School of Economics in Riga (SSE Riga) piedalījās ESSENCE Projekta otrajā starptautiskajā sanāksmē.

2021. gada 24. jūnijā Stockholm School of Economics in Riga (SSE Riga) piedalījās ESSENCE projekta otrajā starptautiskajā sanāksmē. ESSENCE ir projekts, kuru līdzfinansē Eiropas Komisijas Erasmus+ Programma un kuru īsteno septiņi Partneri no septiņām  valstīm (Bulgārijas, Beļģijas, Horvātijas, Itālijas, Latvijas, Polijas un Spānijas). COVID – 19 ierobežojumu dēļ sanāksme notika online.

Sanāksmes galvenais mērķis bija prezentēt literatūras pārskatu, valstu atskaites, darba rīkus un labākās prakses, un aptaujas, ietverot katra projekta Partnera detalizētu analīzi. Patiesi, ESSENCE Projekta īstenošanas pirmajā fāzē Partneru galvenā uzmanība tika veltīta politikas dokumentu, pētījumu un zinātniskās izpētes, rakstu un citu atbilstošu informācijas avotu un resursu pārskatam. Pētījumu daļas galvenais uzdevums bija izprast un analizēt sociālās iemaņas un to saistību ar nodarbinātības lomām, definīcijām, reglamentējošo noteikumu kopumu, kvantitatīviem un kvalitatīviem rādītājiem un visām atbilstošajām tendencēm, kas noder šī fenomena raksturojumam.

Projekta vadība un metodoloģija sevī ietver personalozētu projekta vadību, kvalitātes nodrošināšanu un  informācijas izplatīšanas plānus, kā arī uzraudzības/novērtēšanas instrumentus. Pateicoties tam, ka piedalās Partneri ar ļoti lielu pieredzi un ietekmes vairošanas potenciālu, projekts daudz iegūs no paplašinātas vispārējās informētības un ietekmes gan nacionālā, gan arī Eiropas līmenī.

ESSENCE projekta mērķis ir uzlabot nodarbinātības iespējas augstskolu studentiem, veicinot sociālo iemaņu attīstību. Projekta mēŗkis ir maksimāli palielināt viņu iesaisti darba tirgū, piedāvājot profesionālās pilnveidošanās iespējas, kas ir plašākas par formālu augstskolu studentu apmācību uzlabojot viņu sociālās iemaņas. ESSENCE Projekts izstrādā un izmanto pieejamas un elastīgas metodes: lietotājiem ir pieejama un izmantojama apmācība, kas balstās uz principiem “pēc pieprasījuma” un “pēc nepieciešamības”, lai uzlabotu viņu sociālo iemaņu prasmes un profesionālo pašrealizēšanos.

ESSENCE Projekta Mājas lapa šobrīd ir online http://projectessence.eu/, sniedzot specifisku informāciju par projekta mērķiem, aktivitātēm un rezultātiem.

SSE Riga ir projekta partneris Latvijā, kas nodrošina gan izpētes procesu par sociālo prasmju situāciju Latvijā gan arī aktīvu dalību sociālo prasmju attīstības rīku un metodoloģiju izstrādē. SSE Riga arī aktīvi iesaistās izstrādāto metodoloģiju testēšanā un projekta rezultātu popularizēšanā.

For further information on ESSENCE and other SSE Riga initiatives:

Website: http://projectessence.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/projectessence.eu/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCBkiHG_WcmI0x7lBCknLwPA

Vairāk par SSE Riga aktiviātēm:

www.sseriga.eu

https://www.facebook.com/SSERiga

https://www.linkedin.com/school/r%C4%ABgas-ekonomikas-augstskola---stockholm-school-of-economics-in-riga/

https://twitter.com/sse_riga