Интелектуални резултати

Платформа с образователни ресурси

Проектът ESSENCE ще създаде своя платформа с образователни ресурси на свободен достъп, преведена на 7 езика, за да достигне до различни международни целеви групи.

Ключови меки умения

Ще се определят меките умения, които имат отношение към намиране на работа, като се уточнят тези меки умения, които са най-желани от рабодателите в ЕС.

Инструменти

Ще се разработи обучително съдържание (достъпно и лесно за ползване от преподавателите и интуитивно за ползване от потребителите) за всяко от определените меки умения.

Насоки

Те се състоят от две части: насоки за ползване на резултатите от проекта и манифест на меките умения.

Какво представлява ESSENCE

Чрез развиване на меките умения у студентите, проектът ESSENCE цели да увеличава възможностите им за намиране на работа. Проектът се стреми в пълна степен да приобщава студентите към пазара на труда, като им предлага варианти за професионално развитие, които надграждат заложените в традиционното висше образование.

Курсовете, предлагани по проекта ESSENCE, развиват най-търсените от работодателите меки умения и отговарят на изискванията на предприемачи и корпорации.

Продължете четенето

Новини

29_1_Снимка.jpg

ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА ESSENCE НА MЕЖДУНАРОДНА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

2021-09-24

Резултатите от приключилия първи етап на международния проект ESSENCE (Enhance Soft Skills to Nurture Competiveness and Employability) бяха представени от експертния екип на ИУ-Варна, работещ по развитието на меки умения у студентите и подобряване на тяхната конкурентноспособност в сътрудничество с университети и бизнес организации от 7 европейски страни. Представянето бе в рамките на Четиринадесетата Международна и интердисциплинарна научна конференция 'Vanguard Scientific Instruments in Management '21', организирана онлайн от УНСС и Българската академична асоциация по симулации и игри между 10 и 14 септември 2021.

Ст.пр. Диана Митева, гл.ас. д-р Петър Петров и ст.пр. Кръстана Иванова представиха на английски език  обзорен анализ на националните политики по отношение на развитието на меките умения у обучаемите като наред с това разгледаха инициативи и програми, разработени от бизнеса в България с оглед развитие на тези умения у работещите в съответните компании и организации. Бяха очертани постижения наред с предизвикателства и недоизползвани възможности в контекста на очертаващи се тенденции в глобален и европейски план.

Това изследване е част от по-голямо проучване, включващо и другите съществени участници в процеса – висшите училища, работещи в очертаното направление в тясно сътрудничество и взаимодействие с бизнеса.

В рамките на този етап от проект ESSENCE (2021-2022) бяха проучени и нагласите на бизнеса в седемте европейски страни-участници в проекта (Полша, Хърватия, Италия, Белгия, Латвия, България и Испания) по отношение на меките умения у работещите и тяхното приоритизиране. В началото на следващата година на платформата на проекта ESSENCE ще са свободно достъпни  разработените от международния екип обучителни модули, дейности и задачи, казуси за решаване, инструменти за игровизация и др., развиващи у студенти и работещи меки умения като например: координиране, креативност, емоционална интелигентност, вземане на решение, решаване на сложни проблеми, критично мислене, когнитивна гъвкавост и др. Очакван резултат от проекта е успешно включване на завършващите студенти в отворения работен пазар.  Модулите могат да се ползват и за обучения на служители в организации от частния и публичен сектор.

Прочетете още...
24_1_tpm_24_06_screen_participants.jpg

Втора международна среща по проект ESSENCE за ИУ-Варна

2021-06-24

На 24 юни 2021 екипът на проекта ESSENCE към ИУ-Варна се включи във втора поредна международна среща, чиято основна задача бе представяне на литературен обзор, доклади за състоянието на развитието на меки умения в съответните страни, описания на методи и добри практики, анкетно проучване сред бизнеса. Всеки партньор по проекта представи експозе на своите  анализи и изводи. Ръководителят на екипа по проекта към ИУ-Варна гл. ас. Петър Петров представи някои особености на развитието на меките умения в България като отчете наличието на национални стратегии за развитието им наред с тясно взаимодействие между бизнеса и университетите, напр. по време на дни на кариерата или при организиране на стажантски програми. Набелязаха се и направленията, които следва да се развиват за в бъдеще.

Проектът ESSENCE (Enhance Soft Skills to Nurture Competitiveness and Employability) е съфинансиран от програмата Еразъм + на ЕК като включва 7 партньора от седем различни страни (България, Белгия, Хърватия, Италия, Латвия, Полша и Испания). Поради ограниченията във връзка с COVID-19 срещата се проведе онлайн.

В рамките на първата фаза на проекта, която приключи, партньорите бяха фокусирали своето внимание върху преглед на стратегии, политики, изследвания, статии и др. подходящи източници. Основна цел на тази изследователска фаза бе анализиране на меките умения (soft skills) и връзката им с възможности за работна заетост: работни позиции, дефиниции, регулаторни рамки, количествени и качествени индикатори, както и текущи тенденции при очертаване на взаимодействието им.

Управлението и методологията на проекта предполага контрол върху качеството, различни начини за оповестяване резултатите от проекта, наред с мониторинг и оценка на резултатите, както и възможности за адаптиране с оглед на националната специфика.

Цел на проекта е подобряване на възможностите за намиране на работа от страна на студентите чрез развитие на меките им умения. Чрез обучения, развиващи тези „невидими“ умения, ще се подобри тяхното включване в трудовия пазар като се очертаят пътеки за професионално развитие. Проектът ESSENCE развива гъвкави обучителни пътеки: ползвателите могат да имат достъп до такива обучения при необходимост, за да подобрят своята функционална грамотност по отношение на меките умения и съответно своята професионална реализация.

Страницата на проекта  ESSENCE е вече достъпна като дава информация за целите на проекта, дейностите по него и съответните резултати: http://projectessence.eu/

За повече информация относно проект ESSENCE и участието на ИУ- Варна:

Уебстраница: http://projectessence.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/projectessence.eu/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCBkiHG_WcmI0x7lBCknLwPA

Екип на ESSENCE към ИУ- Варна: https://ue-varna.bg/bg/p/8674/sektor-upravlenie-na-proekti/tekushti-proekti/2020-2022-essence-enhance-soft-skills-to-nurture-competitiveness-and-employability#tab_obshta-informatsia

Прочетете още...
15_1_2021,06,04.06essencepressreleasewebsite.jpg

Уебстраницата на проект ESSENCE е вече достъпна

2021-06-04

Проектът ESSENCE (Enhance Soft Skills to Nurture Competitiveness and Employability) цели да подобри възможностите за намиране на работа от страна на студентите чрез стимулиране развитието на меки умения. Целта на проекта е студентите да се реализират максимално на работния пазар като им се предлагат пътеки за професионално развитие, които надграждат структурираното университетско обучение.

Уебстраницата на проекта ESSENCE е вече достъпна онлайн (http://projectessence.eu/), като предоставя информация за целите, дейностите и резултатите от проекта. Платформата ще съдържа цялата информация по проекта, продукти и резултати.

Платформата с образователни ресурси на свободен достъп, разработена от IWS (Internet Web Solutions), ще бъде постоянно обновявана от партньорите по проекта по време на изпълнението му.

Уебстраницата на проекта ESSENCE е достъпна на седем езика (английски, полски, хърватски, италиански, латвийски, български и испански) и се състои от няколко раздела.

Основните раздели на уебстраницата са следните:

НАЧАЛО: Разделът въвежда ползвателите на платформата като очертава четири основни резултата от проекта:


Платформа с образователни ресурси
Ключови меки умения
Инструменти
Насоки


ПРОЕКТ: Чрез развиване на меки умения у студентите, проектът ESSENCE цели да увеличава възможностите им за намиране на работа. Проектът се стреми в пълна степен да приобщава студентите към пазара на труда, като им предлага варианти за професионално развитие, които надграждат заложените в традиционното висше образование. Курсовете, предлагани по проекта ESSENCE, отговарят на изискванията на предприемачи и корпорации и развиват тези меки умения, които са най-търсените от работодателите.

ПАРТНЬОРИ: Разделът описва партньорите по проект ESSENCE.

ПЛАТФОРМА С ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ НА СВОБОДЕН ДОСТЪП: Проектът ESSENCE ще създаде своя платформа с образователни ресурси на свободен достъп, преведена на 7 езика, за да се достигне до различни международни целеви групи: както студенти, обучители и преподаватели в сферата на заетостта, така и бизнес консултанти с голям опит в областта на човешките ресурси и връзките с обществеността, наред с предприемачи и директори на компании.

КЛЮЧОВИ МЕКИ УМЕНИЯ: Интелектуален резултат 2 цели да осъществи връзката между меките умения и по-добрите възможности за намиране на работа. Определят се меките умения, най-желани от страна на работодателите в ЕС. Това ще се извърши чрез анализ на източниците и основно проучване (100 въпросника, изпратени до компании от частния сектор и до бизнес асоциации) и последващо определяне на 4-5 меки умения, най-желани по отношение на кандидатите за работа. Проектът ESSENCE е специфичен отговор на нуждите на пазара на труда, които съответстват на интересите на студентите, на специалистите по човешки ресурси и на работодателите.

ИНСТРУМЕНТИ: Интелектуален резултат 3 отговаря на нуждите, посочени в кандидатурата на проекта, като запълва образователните различия между кандидатите на пазара на труда. Съвременният анализ показва, че е необходимо да се предлагат лесни за ползване ресурси за обучение на бъдещите мениджъри, които не са намерили място на пазара на труда поради липса на адекватно развити меки умения.

НАСОКИ: Интелектуален резултат 4 се състои от два компонента: насоки за използване на резултатите от проекта и резултатите извън обхвата на партньорството, включително неговия географски обхват. Насоките ще имат за цел да интегрират материалите по проекта и да продължат разпространението им след края на съфинансирането по програма Еразъм +; манифест за меки умения, насочен към университетите с оглед на увеличаване на заетостта на студентите и приобщаването им в бизнес общността.

РЕЧНИК: Речникът ще дефинира и обяснява основните термини, свързани с меките умения.

НОВИНИ: Новините ще отразяват новостите  по проекта ESSENCE.

АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ: Целта е да се включат колкото се може повече асоциирани партньори, които да разпространяват информация за проекта ESSENCE сред крайни потребители, целеви групи, широката общественост и всички, които биха се ползвали от резултатите и продуктите на проекта.

Екипът на проекта ESSENCE към ИУ-Варна  активно допринася за постигане на целите на проекта и разпространението на резултатите му. В момента екипът извършва проучване на развитието на меки умения с оглед на пазара на труда в България чрез анкетиране на представители на местни компании и чрез проучване на добрите практики. Подготвянето на обзорен доклад  с фокусиране върху добрите практики ще придаде допълнителна стойност на проекта. На следващ етап екипът ще разработи  обучителни инструменти в партньорство с останалите партньори по проекта и ще предлага обучения съобразени с конкретните ползватели.

Проектът ESSENCE се управлява от осем партньори от седем страни (Полша, Хърватия, Италия, Белгия, Латвия, България и Испания), всеки с различен профил, и се съфинансира от програмата на ЕС „Еразъм +“.

Допълнителна информация за ESSENCE и ИУ-Варна:

http://projectessence.eu/

https://www.facebook.com/Essence-107956864669490/

https://www.youtube.com/channel/UCBkiHG_WcmI0x7lBCknLwPA

https://www.ue-varna.bg/

Прочетете още...