Efekty intelektualne

Platforma OER

W ramach projektu ESSENCE zostanie utworzona platforma OER, przetłumaczona na 7 języków, tak aby dotrzeć do różnych międzynarodowych grup docelowych.

Mapowanie

Ma na celu połączenie umiejętności miękkich z szansami na zatrudnienie. Mapowanie dotyczyć będzie najbardziej pożądanych umiejętności miękkich wśród pracodawców z krajów UE.

Zestaw narzędzi

Treści szkoleniowe zostaną opracowane (w skondensowanej formie, łatwej w użyciu przez nauczycieli oraz intuicyjnej w zarządzaniu przez ich użytkowników), dla każdej z umiejętności miękkich zidentyfikowanych jako istotna w procesie ich mapowania.

Wskazówki

Składają się z dwóch komponentów: wytycznych dotyczących wykorzystania wyników projektu oraz manifestu umiejętności miękkich.

Czym jest ESSENCE?

Projekt ESSENCE ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie studentów uczelni wyższych poprzez stymulowanie rozwoju umiejętności miękkich. Celem projektu jest maksymalizacja ich zaangażowania na rynku pracy poprzez oferowanie ścieżek rozwoju zawodowego wykraczających poza formalne szkolenia oferowane w ramach szkolnictwa wyższego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i rekruterów w zakresie najbardziej pożądanych umiejętności miękkich, opracowywane kursy odzwierciedlają perspektywę zapotrzebowania na umiejętności miękkie zgłaszane przez pracodawców.

Kontynuuj czytanie

Nowości

23_1_tpm_24_06_screen_participants.jpg

Enhance Soft Skills to Nurture Competitiveness and Employability (ESSENCE): Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie wzięła udział w drugim ponadnarodowym spotkaniu projektowym ESSENCE.

2021-06-24

W dniu 24 czerwca 2021 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie uczestniczyła w drugim ponadnarodowym spotkaniu projektowym, dotyczącym projektu ESSENCE współfinansowanego przez Program Komisji Europejskiej Erasmus Plus, skupiającego siedmiu partnerów z siedmiu krajów (Bułgaria, Belgia, Chorwacja, Włochy, Łotwa, Polska i Hiszpania). Spotkanie odbyło się w trybie online ze względu na ograniczenia spowodowane przez COVID-19.

Głównym celem spotkania była prezentacja i omówienie wykonanego przez partnerów projektu przeglądu literatury, raportów krajowych, narzędzi i dobrych praktyk dotyczących wzmacniania umiejętności miękkich jako czynników decydujących o zatrudnieniu oraz analiza wyników badania ankietowego wykonanego przez Partnerów w każdym z państw biorących udział w realizacji projektu. Podczas pierwszego etapu realizacji projektu ESSENCE, partnerzy koncentrowali się na przeglądzie dokumentów politycznych, studiów, wyników badań, a także artykułów i innych źródeł oraz zasobów odpowiadających tematyce projektu. Głównym celem tej fazy badawczej było zrozumienie i analiza umiejętności miękkich oraz ich związku z zatrudnialnością, a także zapoznanie się z kluczowymi definicjami, ramami regulacyjnymi, wskaźnikami ilościowymi i jakościowymi oraz istotnymi trendami przydatnymi do opisu tego zjawiska.

Zarządzanie projektem i przygotowana metodologia badawcza zakładają opracowanie spersonalizowanego narzędzia zarządzania projektami, planami zapewnienia jakości i rozpowszechnianiem wyników projektu, w tym także narzędzi jego monitorowania i oceny. Dzięki obecności w projekcie partnerów o istotnym doświadczeniu oraz potencjale multiplikacyjnym, projekt odniesie większe korzyści za sprawą zwiększonej widoczności i oddziaływania tak na poziomie krajowym jak i europejskim.

Celem ESSENCE jest zwiększenie szans na zatrudnienie studentów uczelni wyższych, za sprawą rozwoju umiejętności miękkich. Jego celem jest maksymalizacja ich zaangażowania na rynku pracy, poprzez oferowanie ścieżek rozwoju zawodowego uwzględniających szkolenia i edukację w zakresie umiejętności miękkich i „niematerialnych”. ESSENCE opracowuje i wdraża elastyczną i w pełni dostępną ścieżkę uczenia się, tzn. użytkownicy strony www mogą uzyskać dostęp do szkoleń „na żądanie”, „w zależności od swoich potrzeb” oraz mają możliwość korzystania z nich w celu poprawy umiejętności miękkich i wzmocnienia samodzielności zawodowej.

Strona internetowa ESSENCE jest dostępna pod adresem http://projectessence.eu/. Strona projektu zawiera szczegółowe informacje na temat celów, działań oraz wyników ESSENCE.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania jest koordynatorem projektu oraz liderem efektów intelektualnych IO2 (Mapowanie najbardziej pożądanych umiejętności miękkich) oraz I03 (Opracowanie zestawu narzędzi ESSENCE). Rolą WSIiZ jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego i możliwości edukacyjnych za sprawą dodatkowej warstwy materiałów szkoleniowych dostosowanych do aktualnych potrzeb krajowego i unijnego rynku pracy a jednocześnie innych w swej formie i konstrukcji aniżeli oferowane tradycyjnie w procesie edukacji materiały dydaktyczne. 

Więcej informacji na temat ESSENCE i innych inicjatyw Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie można znaleźć na:

Stronie internetowej projektu: https://projectessence.eu/ 

Facebooku: https://www.facebook.com/projectessence.eu/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCBkiHG_WcmI0x7lBCknLwPA 

Stronie internetowej WSIiZ: https://wsiz.edu.pl/

Czytaj więcej...
16_1_website-opening.jpg

Enhance Soft Skills to Nurture Competitiveness and Employability: Strona internetowa projektu ESSENCE jest dostępna online

2021-05-14

Projekt ESSENCE ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie studentów wyższych uczelni poprzez stymulowanie rozwoju umiejętności miękkich. Celem projektu jest maksymalizacja ich zaangażowania na rynku pracy poprzez oferowanie ścieżek rozwoju zawodowego wykraczających poza formalne szkolenia oferowane przez szkolnictwo wyższe. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i rekruterów w zakresie najbardziej pożądanych umiejętności miękkich, opracowywane kursy odzwierciedlają perspektywę zapotrzebowania na umiejętności miękkie zgłaszane przez pracodawców.

Strona projektu ESSENCE dostępna jest pod adresem http://projectessence.eu/, 
dostarczając szczegółowych informacji o celach, działaniach i wynikach projektu. Platforma będzie zawierać wszystkie informacje oraz rezultaty dotyczące realizowanego Projektu 

Platforma OER, przygotowana przez IWS, (Internet Web Solutions) będzie stale aktualizowana  realizacji projektu.

ESSENCE Strona internetowa jest dostępna w siedmiu językach (angielskim, polskim, chorwackim, włoskim, łotewskim, bułgarskim i hiszpańskim) oraz jest złożona z wielu sekcji bezpłatnie dostępnych dla wszystkich użytkowników.

Główne sekcje strony są następujące:

STRONA DOMOWA: sekcja prezentuje użytkownikom platformę ESSENCE poprzez wyróżnienie czterech głównych rezultatów Projektu: 


Platforma OER
Mapowanie
Zestaw narzędzi
Wskazówki


PROJEKT:  Projekt ESSENCE ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie studentów uczelni wyższych poprzez stymulowanie rozwoju umiejętności miękkich. Celem projektu jest maksymalizacja ich zaangażowania na rynku pracy poprzez oferowanie ścieżek rozwoju zawodowego wykraczających poza formalne szkolenia oferowane w ramach szkolnictwa wyższego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i rekruterów w zakresie najbardziej pożądanych umiejętności miękkich, opracowywane kursy odzwierciedlają perspektywę zapotrzebowania na umiejętności miękkie zgłaszane przez pracodawców.

PARTNERZY: W realizację projektu zaangażowani są następujący partnerzy: Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires, IDP SAS, Internet Web Solution, Instytut Badań i Analiz Finansowych (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą), University of Economics in Varna oraz University of Dubrovnik, Stockholm School of Economics in Riga.

PLATFORMA OER: Projekt ESSENCE zakłada stworzenie własnej platformy OER, która zostanie przetłumaczona na 7 języków, aby dotrzeć do różnych międzynarodowych grup docelowych, w tym: studentów, trenerów i nauczycieli specjalizujących się w zatrudnianiu, konsultantów biznesowych z doświadczeniem w obszarze HR i PR, przedsiębiorców a także dyrektorów zarządzających. 

MAPOWANIE: Efekt intelektualny IO2 ma na celu połączenie umiejętności miękkich z szansami na zatrudnienie. Mapowaniu poddane zostaną najbardziej pożądane umiejętności miękkie wśród pracodawców w krajach UE.
Mapowanie zostanie przeprowadzone poprzez analizę źródeł oraz badania podstawowe (100 kwestionariuszy rozesłanych do sektora prywatnego i stowarzyszeń biznesowych), a następnie zidentyfikowanie 4-5 najbardziej poszukiwanych umiejętności miękkich wśród kandydatów do pracy. Projekt ESSENCE jest specyficzną odpowiedzią na potrzeby rynku pracy, które są zgodne z zainteresowaniami studentów, specjalistów HR a także pracodawców.

ZESTAW NARZĘDZI: Efekt intelektualny 3 odpowiada na potrzeby określone we wniosku, wypełniając lukę edukacyjną wśród kandydatów poruszających się po rynku pracy. Najnowsze opracowania wskazują, że istnieje potrzeba zapewnienia zarówno przyjaznych dla użytkownika zasobów szkoleniowych dla przyszłych menedżerów, którzy mogą zostać wykluczeni z rynku pracy ze względu na brak odpowiednio rozwiniętych umiejętności miękkich. 

Wskazówki: Efekt intelektualny 4 składa się z dwóch komponentów, wytycznych dotyczących wykorzystania rezultatów projektu oraz rezultatów wykraczających poza zakres partnerstwa, w tym zasięgu geograficznego. Wytyczne będą miały na celu włączenie materiałów projektowych do obiegu i kontynuowanie ich rozpowszechniania po zakończeniu współfinansowania w ramach programu Erasmus+. Ponadto, zostanie opracowany manifest dotyczący umiejętności miękkich skierowany do uniwersytetów w celu zwiększenia szans na zatrudnienie studentów i wzmocnienia ich pozycji w środowisku biznesowym .

SŁOWNIK: Definiuje i wyjaśnia główne pojęcia związane z rozwojem umiejętności miękkich.

NOWOŚCI: Pozwalają być zawsze na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami projektu ESSENCE.

STOWARZYSZENIA: Dają możliwość zaangażowania jak największej liczby partnerów stowarzyszonych i rozpowszechnienia informacji o ESSENCE wśród użytkowników, ogółu społeczeństwa i ostatecznych beneficjentów. 

Zespół Instytutu Badań i Analiz Finansowych jest liderem całego projektu ESSENCE. 
Ponadto, Instytut Badań i Analiz Finansowych jest odpowiedzialny za koordynację prac nad efektem intelektualnym IO2 mającym na celu połączenie umiejętności miękkich z szansami na zatrudnienie. 

Projekt ESSENCE jest zarządzany przez ośmiu partnerów z siedmiu krajów, Polski, Chorwacji, Włoch, Belgii, Łotwy, Bułgarii i Hiszpanii, reprezentujących różne środowiska i jest współfinansowany w ramach programu Erasmus + Komisji Europejskiej. 

Więcej informacji na temat projektu ESSENCE i innych inicjatyw Instytutu Badań i Analiz Finansowych można znaleźć na stronie:
                    
http://projectessence.eu/
https://www.facebook.com/projectessence.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCBkiHG_WcmI0x7lBCknLwPA 
https://www.ibaf.edu.pl/index.php/pl/

Czytaj więcej...
10_1_essence_logo_hd_muy-grande.jpg

POWIĄZANIE UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH Z MOŻLIWOŚCIĄ ZATRUDNIENIA: OFICJALNE ROZPOCZĘCIE PROJEKTU ESSENCE

2021-02-17

17 lutego 2021 roku konsorcjum projektu uczestniczyło w internetowym spotkaniu inaugurującym projekt ESSENCE (Enhance Soft Skills to Nurture Competitive and Employability), współfinansowany z programu Erasmus + Komisji Europejskiej, w którym uczestniczyło 7 Partnerów, z 7 krajów (tj. Bułgarii, Belgii, Chorwacji, Włoch, Łotwy, Polski i Hiszpaniii).

Spotkanie inauguracyjne, którego gospodarzem była Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (PL), pierwotnie planowane było w Brukseli, aczkolwiek z uwagi na ograniczenia wynikłe z COVID-19, zostało zastąpione przez formę online. 
Celem projektu ESSENCE jest zwiększenie szans na zatrudnienie studentów uczelni wyższych poprzez wzmocnienie rozwoju umiejętności miękkich. Celem projektu jest więc jest maksymalizacja ich zaangażowania na rynku pracy, poprzez oferowanie profesjonalnych ścieżek rozwoju zawodowego wykorzystujących szkolenia i kształcenie w zakresie umiejętności miękkich i „niematerialnych”. ESSENCE opracowuje i wdraża elastyczną i przenijakącą się z tradycyjnymi modelami uczenia, ścieżkę kształcenia: użytkownicy mogą uzyskać dostęp do szkoleń „na żądanie”, adekwatnie do „ich potrzeb”, a następnie wykorzystać je w celu zwiększenia umiejętności miękkich oraz podniesienia stopnia usamodzielnienia zawodowego.

W 2016 roku analitycy Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) w swoim raporcie przewidzieli poważną zmianę rankingu umiejętności miękkich jaka miała się dokonać do 2020 roku i wskazali na „10 najważniejszych umiejętności” ocenianych pod kątem zatrudnialności, rekrutacji, rozwoju kariery i konkurencyjności biznesu. Według powołanego raportu możliwość konkurowania na rynku pracy przez absolwentów i studentów uczelni wyższych będzie w coraz większym stopniu zależała od umiejętności miękkich i relacyjnych, a nie od zwykłych kompetencji technicznych…
Ustalenia WEF potwierdzają liczne międzynarodowe i akademickie źródła, które z dużym naciskiem wskazują na znaczenie umiejętności miękkich dla zdolności do zatrudnienia w nadchodzącej dekadzie.
Na tej podstawie w kolejnych dwóch latach ESSENCE będzie wspierać rozwój umiejętności niematerialnych i miękkich wśród studentów wyższych uczelni (takich jak inicjatywność, krytyczne myślenie, kreatywność i zarządzanie zasobami ludzkimi), aby lepiej wzmacniać ich konkurencyjność na rynku pracy. Innowacyjna metodologia ESSENCE bazuje na podejściu opierającym się na działaniach stymulowanych popytem oraz podejściu oddolnym, które umożliwiają partnerom osiągnięcie kilku strategicznych wyników. Są nimi: 


Platforma interaktywna online (Platforma OER) w wersji wielojęzycznej.
Raport ponadnarodowy, w którym wskazane zostaną „najbardziej poszukiwane” umiejętności miękkie podnoszące szanse na zatrudnienie na europejskim rynku pracy (badanie źródeł wtórnych + ankieta przeprowadzona wśród 100 pracodawców). 
Słowniczek biznesowy online do wykorzystania jako mapa pojęć, a także jako punkt odniesienia dla uczniów w otaczającym ich universum umiejętności miękkich.
Szyte na miarę szkolenia, związane z podnoszeniem samodzielności oraz wzmacnianiem umiejętności miękkich zwiększających szanse na zatrudnienie. 
Wydarzenia służące uwidocznieniu projektu realizowane w krajach tworzących konsorcjum, służące budowaniu międzynarodowej świadomości w zakresie problematyki projektu. 


Ponadto Partnerzy przewidują, że wyniki projektu zostaną rozpowszechnione i udostępnione odbiorcom liczącym ponad 4 miliony kontaktów – stanowiących szacunkową sumę zaangażowania opinii publicznej z wykorzystaniem komunikacji offline oraz online.

Czytaj więcej...