toolkit

Инструменти

Интелектуален резултат 3 разработва инструментите на проекта ESSENCE за теоретично и интерактивно обучение: набор от основни теми за семинари, ролеви игри за вземане на решения, казуси, най-добри практики и речник. Интелектуален резултат 3 отговаря на нуждите, посочени в кандидатурата на проекта, и запълва образователните различия между кандидатите на пазара на труда. Съвременният анализ показва, че е необходимо да се предлагат лесни за ползване ресурси за обучение на бъдещите мениджъри, които не са намерили място на пазара на труда поради липса на адекватно развити меки умения.

Разработване на обучително съдържание

Ще се разработи съдържание за обучения за всяко определено меко умение, като съдържанието ще бъде достъпно и лесно за използване от преподавателите и интуитивно за управление от потребителите.

Напр.

  • превод на материалите на езика на всеки партньор;
  • провеждане на пилотни обучения от партньори;
  • разработване на игра за вземане на решения (симулация на процеси за вземане на бизнес решения). Съдържанието на играта ще бъде определено в съответствие с ключовите меки умения, определени от интелектуален резултат 2;
  • въвеждане на симулации на платформата за свободен достъп ESSENCE, за да се увеличи обхватът и въздействието на проекта върху целевите групи.