Последни новини

ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА ESSENCE НА MЕЖДУНАРОДНА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

2021-09-24

Резултатите от приключилия първи етап на международния проект ESSENCE (Enhance Soft Skills to Nurture Competiveness and Employability) бяха представени от експертния екип на ИУ-Варна, работещ по развитието на меки умения у студентите и подобряване на тяхната конкурентноспособност в сътрудничество с университети и бизнес организации от 7 европейски страни. Представянето бе в рамките на Четиринадесетата Международна и интердисциплинарна научна конференция 'Vanguard Scientific Instruments in Management ད', организирана онлайн от УНСС и Българската академична асоциация по симулации и игри между 10 и 14 септември 2021.

Ст.пр. Диана Митева, гл.ас. д-р Петър Петров и ст.пр. Кръстана Иванова представиха на английски език  обзорен анализ на националните политики по отношение на развитието на меките умения у обучаемите като наред с това разгледаха инициативи и програми, разработени от бизнеса в България с оглед развитие на тези умения у работещите в съответните компании и организации. Бяха очертани постижения наред с предизвикателства и недоизползвани възможности в контекста на очертаващи се тенденции в глобален и европейски план.

Това изследване е част от по-голямо проучване, включващо и другите съществени участници в процеса &ndash висшите училища, работещи в очертаното направление в тясно сътрудничество и взаимодействие с бизнеса.

В рамките на този етап от проект ESSENCE (2021-2022) бяха проучени и нагласите на бизнеса в седемте европейски страни-участници в проекта (Полша, Хърватия, Италия, Белгия, Латвия, България и Испания) по отношение на меките умения у работещите и тяхното приоритизиране. В началото на следващата година на платформата на проекта ESSENCE ще са свободно достъпни  разработените от международния екип обучителни модули, дейности и задачи, казуси за решаване, инструменти за игровизация и др., развиващи у студенти и работещи меки умения като например: координиране, креативност, емоционална интелигентност, вземане на решение, решаване на сложни проблеми, критично мислене, когнитивна гъвкавост и др. Очакван резултат от проекта е успешно включване на завършващите студенти в отворения работен пазар.  Модулите могат да се ползват и за обучения на служители в организации от частния и публичен сектор.