Projekta rezultāti

AIR Platforma

ESSENCE projekta ietvaros tiks radīta jauna AIR platforma, kuras saturs tiks tulkots 7 valodās, lai varētu uzrunāt dažādas mērķa grupas vairākās ES valstīs.

Kartēšana

Mērķis ir sasaistīt sociālās iemaņas (soft skills) ar nodarbinātību. Lai to izdarītu tiek veikta ES valstu darba devēju visvēlamāko sociālo iemaņu kartēšana.

Rīku izveide

Tiks izstrādāts apmācības programmu saturs (īss, skolotājiem/pasniedzējiem vienkārši izmantojams un intuitīvs lietotājiem) katrai no sociālajām iemaņām, kuras kartēšanas procesa laikā tiks atzītas par būtiskām.

Vadlīnijas

Tās sastāv no divām komponentēm: vadlīnijām projekta rezultātu izmantošanai un sociālo iemaņu manifesta.

Kas ir “essence”?

ESSENCE projekta mērķis ir uzlabot nodarbinātības iespējas augstskolu studentiem, veicinot sociālo iemaņu attīstību. Projekta uzdevums ir maksimāli palielināt viņu iekļaušanos darba tirgū, piedāvājot profesionālās attīstības/ izaugsmes iespējas, kas ir plašākas par formālu augstskolu studentu apmācību.

Lai atbilstu uzņēmēju un rekrutētāju prasībām, kas saistītas ar visvēlamākajām sociālajām iemaņām, kursi balstās uz darba devēju vajadzībām un pieprasījumu.

Turpināt lasīt

Ziņas

26_1_tpm_24_06_screen_participants.jpg

Sociālo iemaņu pilnveidošana, lai veicinātu konkurētspēju un nodarbinātību: Stockholm School of Economics in Riga (SSE Riga) piedalījās ESSENCE Projekta otrajā starptautiskajā sanāksmē.

2021-06-24

2021. gada 24. jūnijā Stockholm School of Economics in Riga (SSE Riga) piedalījās ESSENCE projekta otrajā starptautiskajā sanāksmē. ESSENCE ir projekts, kuru līdzfinansē Eiropas Komisijas Erasmus+ Programma un kuru īsteno septiņi Partneri no septiņām  valstīm (Bulgārijas, Beļģijas, Horvātijas, Itālijas, Latvijas, Polijas un Spānijas). COVID – 19 ierobežojumu dēļ sanāksme notika online.

Sanāksmes galvenais mērķis bija prezentēt literatūras pārskatu, valstu atskaites, darba rīkus un labākās prakses, un aptaujas, ietverot katra projekta Partnera detalizētu analīzi. Patiesi, ESSENCE Projekta īstenošanas pirmajā fāzē Partneru galvenā uzmanība tika veltīta politikas dokumentu, pētījumu un zinātniskās izpētes, rakstu un citu atbilstošu informācijas avotu un resursu pārskatam. Pētījumu daļas galvenais uzdevums bija izprast un analizēt sociālās iemaņas un to saistību ar nodarbinātības lomām, definīcijām, reglamentējošo noteikumu kopumu, kvantitatīviem un kvalitatīviem rādītājiem un visām atbilstošajām tendencēm, kas noder šī fenomena raksturojumam.

Projekta vadība un metodoloģija sevī ietver personalozētu projekta vadību, kvalitātes nodrošināšanu un  informācijas izplatīšanas plānus, kā arī uzraudzības/novērtēšanas instrumentus. Pateicoties tam, ka piedalās Partneri ar ļoti lielu pieredzi un ietekmes vairošanas potenciālu, projekts daudz iegūs no paplašinātas vispārējās informētības un ietekmes gan nacionālā, gan arī Eiropas līmenī.

ESSENCE projekta mērķis ir uzlabot nodarbinātības iespējas augstskolu studentiem, veicinot sociālo iemaņu attīstību. Projekta mēŗkis ir maksimāli palielināt viņu iesaisti darba tirgū, piedāvājot profesionālās pilnveidošanās iespējas, kas ir plašākas par formālu augstskolu studentu apmācību uzlabojot viņu sociālās iemaņas. ESSENCE Projekts izstrādā un izmanto pieejamas un elastīgas metodes: lietotājiem ir pieejama un izmantojama apmācība, kas balstās uz principiem “pēc pieprasījuma” un “pēc nepieciešamības”, lai uzlabotu viņu sociālo iemaņu prasmes un profesionālo pašrealizēšanos.

ESSENCE Projekta Mājas lapa šobrīd ir online http://projectessence.eu/, sniedzot specifisku informāciju par projekta mērķiem, aktivitātēm un rezultātiem.

SSE Riga ir projekta partneris Latvijā, kas nodrošina gan izpētes procesu par sociālo prasmju situāciju Latvijā gan arī aktīvu dalību sociālo prasmju attīstības rīku un metodoloģiju izstrādē. SSE Riga arī aktīvi iesaistās izstrādāto metodoloģiju testēšanā un projekta rezultātu popularizēšanā.

For further information on ESSENCE and other SSE Riga initiatives:

Website: http://projectessence.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/projectessence.eu/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCBkiHG_WcmI0x7lBCknLwPA

Vairāk par SSE Riga aktiviātēm:

www.sseriga.eu

https://www.facebook.com/SSERiga

https://www.linkedin.com/school/r%C4%ABgas-ekonomikas-augstskola---stockholm-school-of-economics-in-riga/

https://twitter.com/sse_riga

 

Lasīt vairāk...
20_1_website-opening.jpg

Sociālo iemaņu pilnveidošana, lai veicinātu konkurētspēju un nodarbinātību: ESSENCE Projekta mājas lapa ir on-line

2021-05-14

ESSENCE projekta mērķis ir uzlabot nodarbinātības iespējas augstskolu studentiem, veicinot sociālo iemaņu attīstību. Projekta uzdevums ir maksimāli palielināt viņu iekļaušanos darba tirgū, piedāvājot profesionālas pilnveidošanās iespējas, kas ir plašākas par formālu augstskolu studentu apmācību. Lai atbilstu uzņēmēju un rekrūtētāju prasībām, kas saistītas ar visvēlamākajām sociālajām iemaņām, kursi balstās uz darba devēju vajadzībām un pieprasījumu.

ESSENCE projekta mājas lapa šobrīd ir pieejam on-line http://projectessence.eu/, sniedzot detalizētu informāciju par projekta mērķiem, aktivitātēm un rezultātiem. Platformā būs pieejama visa Projekta informācija, sasniedzamie rezultāti un nodevumi.

AIR Platforma, ko izveidoja IWS (Internet Web Solutions), tiks visu laiku atjaunota – to projekta īstenošanas laikā veiks projekta visi projekta partneri kopā.  

ESSENCE projekta mājas lapa ir pieejama septiņās valodās (angļu, poļu, itāļu, beļģu, latviešu, bulgāru un spāņu) un to veido vairākas sadaļas, kas ir brīvi pieejamas visiem meklētājiem.

Mājas lapas galvenās sadaļas ir:

SĀKUMS: šī sadaļa iepazīstina lietotājus ar ESSENCE platformu, galveno uzmanību pievēršot  četriem galvenajiem Projekta rezultātiem: 
•    AIR Platforma (Atvērta izglītības resursu platforma)
•    Kartēšana
•    Rīku kopums
•    Vadlīnijas

PROJEKTS:  ESSENCE projekta mērķis ir uzlabot nodarbinātības iespējas augstskolu studentiem, veicinot sociālo iemaņu attīstību. Projekta uzdevums ir maksimāli palielināt viņu iekļaušanos darba tirgū, piedāvājot profesionālas pilnveidošanās iespējas, kas ir plašākas par formālu augstskolu studentu apmācību. Lai atbilstu uzņēmēju un rekrūtētēju prasībām, kas ir saistītas ar visvēlamākajām sociālajām  iemaņām, kursi balstās uz darba devēju vajadzībām un pieprasījumu.

PARTNERI: Raksturo ESSENCE projektā iesaistītos partnerus.

AIR PLATFORMA: ESSENCE projekta ietvaros ir izveidota sava AIR platformu, kura tiks tulkota 7 valodās, lai sasniegtu dažādas starptautiskas mērķa grupas: studentus, skolotājus un pasniedzējus, kuri specializējas nodarbinātības jautājumos, biznesa konsultantus ar lielu pieredzi HR un PR, uzņēmējus un vadītājus.


KARTĒŠANA: Intelektuālo rezultātu 2. bloka uzdevums ir sasaistīt sociālās iemaņas ar nodarbinātību. Tas tiks izdarīts analizējot  informācijas avotus un veicot pētījumus (piemēram, aptaujas, kas izplatītas privātajā sektorā un uzņēmēju asociācijām) un tad nosakot potenciālo darbinieku 4-5 visvēlamākās  socālās iemaņas. Essence projekts ir konkrēta atbilde darba   tirgus vajadzībām, kas atbilst universitāšu studentu, HR speciālistu un darba devēju interesēm.

RĪKU KOPUMS: Intelektuālo rezultātu 3. bloka uzmanības centrā ir rīku kopums vajadzībām, kas norādītas pieteikumā, aizpildot zināšanu un iemaņu trūkumu darba tirgū esošo kandidātu vidū. Visjaunāko datu analīze parāda, ka ir nepieciešams nodrošināt operacionālus un lietotājam draudzīgus mācību līdzekļus nākamajiem vadītājiem, kuri varētu tikt izslēgti no darba tirgus tādēļ, ka viņiem trūkst atbilstoši attīstītu sociālo iemaņu.  
Vadlīnijas: Intelektuālo rezultātu 4. bloks sastāv no divām komponentēm: vadlīnijām projekta radīto rīku izmantošanai un līdzekļiem, kuri ir izmantojami plašāk arī ģeogrāfiskā mēroga ziņā, ne tikai projekta partneru valstīs. Vadlīniju mērķis būs plašāk izmantot projekta materiālus un nodrošināt ilgstošu pētījuma rezultātu izplatīšanu pēc Erasmus+ līdzfinansējuma beigām, un tās iekļausies sociālo iemaņu manifestā, kurš izveidots ar mērķi palielināt universitāšu studentu nodarbinātibas iespējas un stiprināt viņu nodarbinātību. 

VĀRDNĪCA: Noformulēs un izskaidros galvenos ar sociālo iemaņu attīstību saistītos terminus.

ZIŅAS: Visu laiku būt informētiem par ESSENCE projekta jaunumiem. 

ASOCIĒTIE PARTNERI: lai iesasitītu pēc iespējas vairāk Asociētos Partnerus un izplatītu informāciju par ESSENCE projektu tā lietotājiem, interesentiem, mērķa auditorijai un sabiedrībai kopumā.

SSE Riga ir ESSENCE projekta parnteris no Latvijas, kas ir iesaistīts projekta izstrādē un ieviešanā. SSER piedalās gan izpētes darbā gan arī rekomendāciju un rīku izstrādē ar mērķi nodrošināt projekta rezultātu piemērotību un pielietojamību Latvijā un Baltijā.

ESSENCE projektu īsteno astoņi Partneri no septiņām valstīm – Polijas, Horvātijas, Itālijas, Beļģijas, Latvijas, Bulgārijas un Spānijas – pārstāvot dažādas darbības jomas un to līdzfinansē Eiropas Komisijas Erasmus+ Programma. 

Lai vairāk uzzinātu par ESSENCE Projektu un citām SSE Riga aktivitātēm zemāk ir pieejamas attiecīgās adreses:

http://projectessence.eu/
https://www.facebook.com/projectessence.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCBkiHG_WcmI0x7lBCknLwPA 
https://www.sseriga.edu/

Lasīt vairāk...
13_1_essence_logo_hd_muy-grande.jpg

SOCIĀLO IEMAŅU SASAISTE AR NODARBINĀTĪBU: ESSENCE PROJEKTS OFICIĀLI SĀCIS SAVU DARBĪBU

2021-02-17

2021. gada 17. februārī visi konsorcija partneri piedalījās projekta uzsākšanas sanāksmē ESSENCE (Enhance Soft Skills to Nurture Competitiveness and Employability) - Projekts, kuru līdzfinansē Eiropas Komisijas ERASMUS + Programma un kura apvieno 7 Partnerus no 7 dažādām valstīm (Bulgārijas, Beļģijas, Horvātijas, Itālijas, Latvijas, Polijas un Spānijas).

Projekta pirmajai sanāksmei sākotnēji bija jānotiek Briselē, taču, sakarā ar COVID – 19 ierobežojumiem, tā notika tiešsaistes formātā un to organizēja Žešovas (PL) Informācijas tehnoloģiju un vadības universitāte.

Projekta “Essence” mērķis ir uzlabot nodarbinātības iespējas augstskolu studentiem, izmantojot sociālo iemaņu attīstīšanu. Mērķis – maksimāli palielināt viņu iekļaušanos darba tirgū, piedāvājot profesionālas izaugsmes un attīstības iespējas. Tas tiks izdarīts ar apmācību un treniņu par sociālajām iemaņām un ”netaustāmajām” prasmēm. ESSENCE attīsta un ievieš elastīgu mācību pieeju: lietotāji var piekļūt apmācībai un izmantot to pēc pieprasījuma un pēc vajadzības, lai uzlabotu savas prasmes, sociālās iemaņas un profesionālo pašpārliecinātību.

2016. gadā Pasaules Ekonomikas Foruma (PEF) analītiķi prognozēja būtiskas pārmaiņas, kādas 2020. gadā būs 10 svarīgākās iemaņas nodarbinātībai, darba piedāvājumu saņemšanai, karjeras attīstībai un konkurētspējai uzņēmējdarbībā. Balstoties uz šo ziņojumu, tikko absolvējušu augstskolu beidzēju un augstskolu studentu iespējas konkurēt darba tirgū aizvien vairāk būs atkarīgas no sociālajām un attiecību prasmēm un iemaņām, nevis tikai no tehniskām kompetencēm…

PEF atklājumus apstiprina daudzi starptautiski un akadēmiski informācijas avoti, kuri uzsver sociālo iemaņu nozīmi nodarbinātības iespējām nākošajā dekādē.
Pamatojoties uz to, nākamajos divos gados ESSENCE projekts attīstīs augstskolu studentu nemateriālo un sociālo iemaņu un prasmju attīstību (piemēram, iniciatīvas izjūtu, kritisko domāšanu, radošumu un cilvēku vadību), lai labāk nostiprinātu viņu konkurētspēju darba tirgū; tās novatoriskā metodoloģija ir pieprasījumā balstīta un izmanto no apakšas uz augšu pieeju (bottom-up), kas palīdzēs projekta partneriem vairāku stratēģisko rezultātu sasniegšanā:


Atvērta izglītības resursu platforma vairākās valodās
Starpvalstu ziņojums, kurā uzsvērtas “vispieprasītākās” prasmes nodarbinātībai ES darba tirgū (kabineta pētījums + aptauja veikta starp vismaz 100 darba devējiem)
Tiešsaistes vārdnīca, ko jāizmanto kā navigācijas līdzekli studentu orientēšanai sociālo iemaņu jomā
Īpaši pielāgoti apmācību kursi, kas iedrošinātu sociālo iemaņu attīstību nodarbinātības veicināšanā.Publicitātes pasākumi dalībvalstīs un starptautiskā mērogā. Mēs prognozējam, ka informācija par projektu sasniegs kopējo auditoriju lielāku par 4 miljoniem pateicoties tiešsaistes un klātienes pasākumiem un intensīvai komunikācijas kampaņai.
Publicitātes pasākumi dalībvalstīs un starptautiskā mērogā. Mēs prognozējam, ka informācija par projektu sasniegs kopējo auditoriju lielāku par 4 miljoniem pateicoties tiešsaistes un klātienes pasākumiem un intensīvai komunikācijas kampaņai.

Lasīt vairāk...