Projekta rezultāti

AIR Platforma

ESSENCE projekta ietvaros tiks radīta jauna AIR platforma, kuras saturs tiks tulkots 7 valodās, lai varētu uzrunāt dažādas mērķa grupas vairākās ES valstīs.

Kartēšana

Mērķis ir sasaistīt sociālās iemaņas (soft skills) ar nodarbinātību. Lai to izdarītu tiek veikta ES valstu darba devēju visvēlamāko sociālo iemaņu kartēšana.

Rīku izveide

Tiks izstrādāts apmācības programmu saturs (īss, skolotājiem/pasniedzējiem vienkārši izmantojams un intuitīvs lietotājiem) katrai no sociālajām iemaņām, kuras kartēšanas procesa laikā tiks atzītas par būtiskām.

Vadlīnijas

Tās sastāv no divām komponentēm: vadlīnijām projekta rezultātu izmantošanai un sociālo iemaņu manifesta.

Kas ir “essence”?

ESSENCE projekta mērķis ir uzlabot nodarbinātības iespējas augstskolu studentiem, veicinot sociālo iemaņu attīstību. Projekta uzdevums ir maksimāli palielināt viņu iekļaušanos darba tirgū, piedāvājot profesionālās attīstības/ izaugsmes iespējas, kas ir plašākas par formālu augstskolu studentu apmācību.

Lai atbilstu uzņēmēju un rekrutētāju prasībām, kas saistītas ar visvēlamākajām sociālajām iemaņām, kursi balstās uz darba devēju vajadzībām un pieprasījumu.

Turpināt lasīt

Ziņas

37_1_32_1_essenceio2.jpg

Sociālās iemaņas nodarbinātībai un konkurētspējai darba tirgū. ESSENCE projekta starptautisks un starpdisciplinārs vērtējums.

2021-12-17

ESSENCE projekta mērķis ir uzlabot nodarbinātības iespējas augstskolu studentiem, veicinot sociālo iemaņu attīstību. Projekta uzdevums ir maksimāli palielināt viņu iekļaušanos darba tirgū, piedāvājot profesionālas attīstības/izaugsmes iespējas ar apmācības un izglītības programmu palīdzību (sociālās iemaņas un citas “netaustāmās” prasmes).

ESSENCE izveido/attīsta un efektīvi izmanto elastīgu un mijiedarbīgu apmācības veidu: lietotāji var pieklūt un izmantot apmācību “pēc – pieprasījuma” un “pēc vajadzības”, lai uzlabotu savas sociālās prasmes un profesionālo uzdrošināšanos.  

2016. gadā Pasaules Ekonomikas Foruma analītiķi paredzēja būtiskas izmaiņas, definējot, ka līdz 2020. gadam “10 svarīgākās iemaņas”, kas nepieciešamas nodarbinātībai, darbinieku atlasei, karjeras attīsībai /veiksmīgai karjerai un konkurencei biznesa jomā. Atsaucoties uz ziņojumā, teikto neseno absolventu un AI studentu iespējas konkurēt darba tirgū būs aizvien vairāk atkarīgas no sociālajām un mijiedarbības prasmēm, nevis tikai no tehniskajām prasmēm…

PEF atklājumus apstiprina daudzi starptautiski un akadēmiski resursi, kas ar lielu uzsvaru norāda uz prasmju nozīmi nodarbinātībā nākamajās desmitgadēs. 

Pamatojoties uz to, nākamos divus gadus ESSENCE veicinās AI studentu nemateriālās un sociālās prasmes (tādu kā iniciatīvas izjūta, kritiskā domāšana, radošums un cilvēku vadība, lai labāk stiprinātu viņu nodarbinātības konkurētspēju darba tirgū; tās inovatīvā metodoloģija balstās uz pieprasījuma virzītu pieeju, kas vadīs partnerus vairāku stratēģisku rezultātu radīšanas procesā: 

1.    Online interaktīva platforma (OER Platform) vairākās valodās: pieejams  šeit 
2.    Starptautisks ziņojums, kas uzsver “visvēlamākās” sociālās iemaņas nodarbinātībai ES darba tirgū (kabineta pētījum + aptauja, kurā piedalījās 100 darba devēji)
3.    Online biznesa terminoloģijas vārdnīca, kuru var izmantot gan kā jēdzienu karti, gan arī kā rīku, lai palīdzētu studentiem orientēties sociālo prasmju pasaulē.
4.    Klienta vajadzībām pielāgotus apmācības kursus, saistītus ar pašrealizāciju savu sociālo prasmju pilnveidošanu nodarbinātības veicināšanai.
5.    Informatīvi pasākumi dalībvalstīs un starptautiska mēroga projekta atpazīsamība. 

Turklāt partneri paredz, ka projekta rezultāti tiks izplatīti, integrēti un redzami vairāk  nekā 4 miljoniem kontaktu, kas ir provizoriskais sabiedrības iesaistes apjoms.

Online ir pieejams starptautisks un starpdisciplinārs sociālo iemaņu nodarbinātības veicināšanas novērtējums – kas ir projekta otrās daļas ”Sociālo iemaņu kartējums nodarbinātībai- vispieprasītākās iemaņas darba meklētājiem”

Kopsavilkums sevī ietver 3 sadaļas: 

1.    Daļa: Darba rīki un labā prakse – Pētījumi ir parādījuši, ka darbinieku piesaistes/atlases fāzē, vērtējot, vai kandidātam ir atbilstošas sociālās iemaņas (vai arī to nav), balstās uz cilvēka novērošanu intervijas laikā. 

Nav pierādījumu tam, ka uzņēmumi veic  īpašus kompetenču testus (vai arī ir izņēmumi), kuri parāda, kādas kompetences (un kādā līmenī) piemīt dotajam kandidātam/raksturo doto kandidātu, lai gan ziņojumā vēlāk minētie piemēri parāda interesantus risinājumus šajā jomā, taču darbinieku kontekstā. Kādas noteiktas organizācijas darbinieku gadījumā, visbiežāk izmantojamā novērtējuma forma ir regulāri darbinieka uzvedības novērojumi darba pienākumu izpildīšanas laikā, kuru veic viņa/viņas tiešais priekšnieks, kā arī darbinieka pašnovērtējums, cerot, ka darbinieks pareizi noteiks jomas, kurās ir nepietiekamas prasmes (sociālās iemaņas un tehniskās prasmes).

Šajā kontekstā būtu vērts pieminēt vairākus risinājumus, iesakot atkāpties no tradicionālajām kompetenču vērtēšanas formām.

2.    Daļa. Nacionālās pieejas sociālajām iemaņām un nodarbinātībai –valsts institūcijas vēsta par atbalstu stratēģiju izstrādē un jaunu cilvēku sociālo iemaņu attīstībā, taču šie centieni ir vairāk saistīti ar kvalifikāciju pilnveidošanu, formāliem aspektiem un tehniskām prasmēm,  visbiežāk lietojot terminu “kompetences”, un atklājot specifiskas informācijas trūkumu sociālo iemaņu jomā augstākajā izglītībā  un līdz ar to arī to teorētisko analīzi un praktisko pilnveidi attiecībā uz mērķa grupas nodarbinātību.

Augstskolu rīcības šķiet konkrētākas un tām būs lielāka atdeve ilgtermiņā. 

Sadarbība paliek pirmais solis izglītības ekosistēmas uzlabošanā. Valsts un privatajam sektoram un AII jāsaskaņo mērķi, lai palielinātu politikas efektivitāti un investīciju ietekmi. Būtiski nepieciešami izstrādāt vienotu “dienas kārtību”/ plānu, kas varētu saskaņot mērķus un stratēģijas jaunu cilvēku iemaņu attīstībai.

3. daļa Pētījums par Sociālo iemaņu kartēšana – Sociālo iemaņu saiknes ar nodarbinātību kartēšana tika īstenota ar projekta konsorcija pilnu dalību. Pētniecības procedūras pirmais solis bija sekundāro informācijas avotu izpēte. Literatūras avotu izpētes mērķis bija ne tikai radīt metodoloģisku pamatu pētījumu pareizai izveidei.

Mērķis bija pētīšanas darba rīku pareiza izveide un pareizs fokuss pētījumu jomā par projektā prezentētās zinātniskās problēmas skaidrojumu.

Veiktā aptauja (kuras mērķis kartēt sociālās iemaņas un to saikni ar nodarbinātību), ir sniegusi lielu vērtīgas informācijas apjomu.  Diversificēts industriju un sektoru ziņā, un tajā pašā laikā starptautisks ir labs piemērs, iegūto rezultātu starpdisciplinārajam raksturam un tas dod iespēju veidot interesantus secinājumus par sociālo iemaņu lomu mūsdienu darba tirgū.

Lietotāji šo rīku  var izmantot bez maksas t.i iepazīties gan ar pilnu ziņojuma tekstu, gan ar  kopsavilkumu, kas norāda uz galvenajiem no primārajiem un sekundārajiem novērtējumiem gūtajiem rezultātiem un atklājumiem (pieejams vairākās valodās: angļu, poļu, ungāru, itāļu, latviešu, bulgāru un spāņu).
 
 

Lasīt vairāk...
38_1_31_1_essencepressreleasemodelio3.jpg

Kuras sociālās iemaņas nepieciešamas nodarbinātībai? Atbalsts augstākās izglītības (AI) studentu profesionālajai attīstībai un kapacitātes veidošanai.

2021-12-17

ESSENCE projekta galvenais mērķis ir palielināt AI studentu nodarbinātības potenciālu attīstot un izmantojot viņu sociālās iemaņas. ESSSENCE ir starptautisks, starplkultūru projekts, kuru līdzfinansē  Eiropas Komisijas Erasmus+ programma. Tajā apvienotas organizācijas no septiņām dažādām ES valstīm, kas pārstāv dažādas intereses,  ietver dažādu mērogu organizācijas: trešo sektoru un pilsonisko sabiedrību, privāto sektoru un nodarbinātību, akadēmiskās aprindas un pētniecību.

Projekta pirmsākumi meklējami PEF 2016. gadā publicētajā ziņojumā, kurā analītiķi paredzēja, kā pasaules mēroga nodarbinātības ekosistēma mainīsies laikā no  2015.-2020. gadam. Pierādījumi liecina, ka globālais darba tirgus ir uzsācis procesu, kurā lielāks uzsvars tiek likts uz “sociālajām”, nevis “tehniskajām” iemaņām, jauno talantu attīstīšanu veiksīgai nodarbinātībai.

Iepriekš minētās analīzes rezultātus apstiprina  nesenais daudzdimensiālais 2021. gadā sagatavotais partneru ziņojums, kas tika konsolidēts rudens beigās (pieejams bez maksas: http://projectessence.eu/mapping.php). 

Partneru pētījuma uzmanības centrā bija literatūras avoti un mērķa grupas izteiktie viedokļi, lai izkristalizētu galvenās atziņas rekomendācijas un gadījumu izpētes izceļot AI studentu un pēdējo gadu absolventu sociālo iemaņu ietekmi uz rekrūtēšanu un darba meklēšanas iespējām.

Pamatojoties uz konstatēto (visvēlamākajām sociālajām iemaņām nodarbinātībai), partneri strādā pie jaunas apmācības programmas satura, kas palīdzētu mērķa auditorijai un studentiem gūt jaunas sociālo prasmju kompetences konkurētspējai darba tirgū.

Mācību programmā ir iekļauti septiņi moduļi, katrai  noteiktajai iemaņai veltot vienu moduli, kas detalizētāk izstrādāts, lai labāk nodrošinātu mērķa grupas mācību procesu un kouču, profesoru un skolotāju spēju pasniegt sagatavoto materiālu. Katra organizācija, kas piedalās projektā, ir atbildīga par viena apmācības moduļa izstrādi: lomas, atbildības jomas un darba apjoms ir sadalīts, pamatojoties uz  specifiskām zināšanām, ekspertīzi un pieredzi.

Visi mācību materiāli tiks izstrādāti angļu valodā un – pēc kopīgas pārskatīšanas – tiks tulkoti visās ESSENCE projekta partneru valodās.

Vēlāk mācību programma pilotprojekta veidā tiks izmēģināta un testēta darbā ar 150 mērķa auditorijas pārstāvjiem, lai to novērtētu un “pieslīpētu”, un nodrošinātu labāku piemērotību pētījumā identificēto vajadzību apmierināšanai. 

ESSENCE projekta rezultāti un konkrētie nodevumi – ieskaitot apmācības programmas materiālus –pieejami projekta oficiālajā platformā:  Operational Educational Resource (OER) Platforma ir brīvi pieejama bez maksas. Platforma ir galvenā projekta digitālās identitātes nodrošinātāja un viena no svarīgākajām  publicitātes un komunikācijas metodēm. 

 

Lasīt vairāk...
26_1_tpm_24_06_screen_participants.jpg

Sociālo iemaņu pilnveidošana, lai veicinātu konkurētspēju un nodarbinātību: Stockholm School of Economics in Riga (SSE Riga) piedalījās ESSENCE Projekta otrajā starptautiskajā sanāksmē.

2021-06-24

2021. gada 24. jūnijā Stockholm School of Economics in Riga (SSE Riga) piedalījās ESSENCE projekta otrajā starptautiskajā sanāksmē. ESSENCE ir projekts, kuru līdzfinansē Eiropas Komisijas Erasmus+ Programma un kuru īsteno septiņi Partneri no septiņām  valstīm (Bulgārijas, Beļģijas, Horvātijas, Itālijas, Latvijas, Polijas un Spānijas). COVID – 19 ierobežojumu dēļ sanāksme notika online.

Sanāksmes galvenais mērķis bija prezentēt literatūras pārskatu, valstu atskaites, darba rīkus un labākās prakses, un aptaujas, ietverot katra projekta Partnera detalizētu analīzi. Patiesi, ESSENCE Projekta īstenošanas pirmajā fāzē Partneru galvenā uzmanība tika veltīta politikas dokumentu, pētījumu un zinātniskās izpētes, rakstu un citu atbilstošu informācijas avotu un resursu pārskatam. Pētījumu daļas galvenais uzdevums bija izprast un analizēt sociālās iemaņas un to saistību ar nodarbinātības lomām, definīcijām, reglamentējošo noteikumu kopumu, kvantitatīviem un kvalitatīviem rādītājiem un visām atbilstošajām tendencēm, kas noder šī fenomena raksturojumam.

Projekta vadība un metodoloģija sevī ietver personalozētu projekta vadību, kvalitātes nodrošināšanu un  informācijas izplatīšanas plānus, kā arī uzraudzības/novērtēšanas instrumentus. Pateicoties tam, ka piedalās Partneri ar ļoti lielu pieredzi un ietekmes vairošanas potenciālu, projekts daudz iegūs no paplašinātas vispārējās informētības un ietekmes gan nacionālā, gan arī Eiropas līmenī.

ESSENCE projekta mērķis ir uzlabot nodarbinātības iespējas augstskolu studentiem, veicinot sociālo iemaņu attīstību. Projekta mēŗkis ir maksimāli palielināt viņu iesaisti darba tirgū, piedāvājot profesionālās pilnveidošanās iespējas, kas ir plašākas par formālu augstskolu studentu apmācību uzlabojot viņu sociālās iemaņas. ESSENCE Projekts izstrādā un izmanto pieejamas un elastīgas metodes: lietotājiem ir pieejama un izmantojama apmācība, kas balstās uz principiem “pēc pieprasījuma” un “pēc nepieciešamības”, lai uzlabotu viņu sociālo iemaņu prasmes un profesionālo pašrealizēšanos.

ESSENCE Projekta Mājas lapa šobrīd ir online http://projectessence.eu/, sniedzot specifisku informāciju par projekta mērķiem, aktivitātēm un rezultātiem.

SSE Riga ir projekta partneris Latvijā, kas nodrošina gan izpētes procesu par sociālo prasmju situāciju Latvijā gan arī aktīvu dalību sociālo prasmju attīstības rīku un metodoloģiju izstrādē. SSE Riga arī aktīvi iesaistās izstrādāto metodoloģiju testēšanā un projekta rezultātu popularizēšanā.

For further information on ESSENCE and other SSE Riga initiatives:

Website: http://projectessence.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/projectessence.eu/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCBkiHG_WcmI0x7lBCknLwPA

Vairāk par SSE Riga aktiviātēm:

www.sseriga.eu

https://www.facebook.com/SSERiga

https://www.linkedin.com/school/r%C4%ABgas-ekonomikas-augstskola---stockholm-school-of-economics-in-riga/

https://twitter.com/sse_riga

 

Lasīt vairāk...