Jaunākās ziņas

Sociālo iemaņu pilnveidošana, lai veicinātu konkurētspēju un nodarbinātību: Stockholm School of Economics in Riga (SSE Riga) piedalījās ESSENCE Projekta otrajā starptautiskajā sanāksmē.

2021-06-24

2021. gada 24. jūnijā Stockholm School of Economics in Riga (SSE Riga) piedalījās ESSENCE projekta otrajā starptautiskajā sanāksmē. ESSENCE ir projekts, kuru līdzfinansē Eiropas Komisijas Erasmus+ Programma un kuru īsteno septiņi Partneri no septiņām  valstīm (Bulgārijas, Beļģijas, Horvātijas, Itālijas, Latvijas, Polijas un Spānijas). COVID &ndash 19 ierobežojumu dēļ sanāksme notika online.

Sanāksmes galvenais mērķis bija prezentēt literatūras pārskatu, valstu atskaites, darba rīkus un labākās prakses, un aptaujas, ietverot katra projekta Partnera detalizētu analīzi. Patiesi, ESSENCE Projekta īsteno&scaronanas pirmajā fāzē Partneru galvenā uzmanība tika veltīta politikas dokumentu, pētījumu un zinātniskās izpētes, rakstu un citu atbilsto&scaronu informācijas avotu un resursu pārskatam. Pētījumu daļas galvenais uzdevums bija izprast un analizēt sociālās iemaņas un to saistību ar nodarbinātības lomām, definīcijām, reglamentējo&scarono noteikumu kopumu, kvantitatīviem un kvalitatīviem rādītājiem un visām atbilsto&scaronajām tendencēm, kas noder &scaronī fenomena raksturojumam.

Projekta vadība un metodoloģija sevī ietver personalozētu projekta vadību, kvalitātes nodro&scaroninā&scaronanu un  informācijas izplatī&scaronanas plānus, kā arī uzraudzības/novērtē&scaronanas instrumentus. Pateicoties tam, ka piedalās Partneri ar ļoti lielu pieredzi un ietekmes vairo&scaronanas potenciālu, projekts daudz iegūs no papla&scaroninātas vispārējās informētības un ietekmes gan nacionālā, gan arī Eiropas līmenī.

ESSENCE projekta mērķis ir uzlabot nodarbinātības iespējas augstskolu studentiem, veicinot sociālo iemaņu attīstību. Projekta mēŗkis ir maksimāli palielināt viņu iesaisti darba tirgū, piedāvājot profesionālās pilnveido&scaronanās iespējas, kas ir pla&scaronākas par formālu augstskolu studentu apmācību uzlabojot viņu sociālās iemaņas. ESSENCE Projekts izstrādā un izmanto pieejamas un elastīgas metodes: lietotājiem ir pieejama un izmantojama apmācība, kas balstās uz principiem &ldquopēc pieprasījuma&rdquo un &ldquopēc nepiecie&scaronamības&rdquo, lai uzlabotu viņu sociālo iemaņu prasmes un profesionālo pa&scaronrealizē&scaronanos.

ESSENCE Projekta Mājas lapa &scaronobrīd ir online http://projectessence.eu/, sniedzot specifisku informāciju par projekta mērķiem, aktivitātēm un rezultātiem.

SSE Riga ir projekta partneris Latvijā, kas nodro&scaronina gan izpētes procesu par sociālo prasmju situāciju Latvijā gan arī aktīvu dalību sociālo prasmju attīstības rīku un metodoloģiju izstrādē. SSE Riga arī aktīvi iesaistās izstrādāto metodoloģiju testē&scaronanā un projekta rezultātu popularizē&scaronanā.

For further information on ESSENCE and other SSE Riga initiatives:

Website: http://projectessence.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/projectessence.eu/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCBkiHG_WcmI0x7lBCknLwPA

Vairāk par SSE Riga aktiviātēm:

www.sseriga.eu

https://www.facebook.com/SSERiga

https://www.linkedin.com/school/r%C4%ABgas-ekonomikas-augstskola---stockholm-school-of-economics-in-riga/

https://twitter.com/sse_riga