ОБВЪРЗВАНЕ НА МЕКИТЕ УМЕНИЯ С НАМИРАНЕНО НА РАБОТА: ОФИЦИАЛНО СТАРТИРА ПРОЕКТ ESSENCE

2021-02-17

На 17 февруари 2021 г., Консорциумът проведе първата онлайн среща по проекта ESSENCE (Enhance Soft Skills to Nurture Competitiveness and Employability), съфинансиран по програмата Еразъм + на Европейската комисия, който обединява 7 партньори от 7 различни страни (България, Белгия, Хърватия, Италия, Латвия, Полша и Испания).

Първоначалната среща, с домакин Университета за информационни технологии и управление (Жешов , Полша), бе планирана да се проведе в Брюксел, но впоследствие бе организирана онлайн поради ограниченията на пандемията от COVID-19.

Целта на проекта ESSENCE е да подобрява възможностите на студентите за намиране на работа чрез развитието на меките им умения. Студентите в пълна степен се приобщават към пазара на труда, като им се предлагат възможности  за професионално развитие чрез обучения в областта на меките и „нематериални” умения. Проект ESSENCE разработва и прилага гъвкава учебна програма: потребителите могат да получават достъп и да използват обучения „при поискване“ и „при необходимост“, за да подобряват грамотността си в областта на меките умения и да увеличават възможностите си за професионалното израстване.

Още през 2016 анализатори на Световния икономически форум предвиждат до 2020 да се извърши драстична промяна в „топ 10-те умения“ от значение при намиране на работа, при набиране на персонал, за кариерно развитие и за конкурентност на бизнеса. Според доклада, току-що завършили и настоящи студенти все повече ще се конкурират на пазара на труда в зависимост от своите меки умения, а не толкова заради техническите си компетенции ...

Изводите на Световния икономически форум се потвърждават и от многобройни международни и академични източници, които безусловно подчертават значението на меките умения за намиране на работа в следващото десетилетие.

Поради това, през следващите две години ESSENCE ще развива нематериални и меки умения сред студентите (като напр. инициативност, критическо мислене, креативност и управление на хора), за да подобрява тяхната конкурентност на пазара на труда; иновативната методология на проекта разчита на подходите за търсене „при поискване“ и търсене „отдолу нагоре“. Партньорите ще следват тези подходи при създаването на няколко стратегически резултата от проекта:

1. Онлайн интерактивна платформа (Платформа с образователни ресурси на свободен достъп) в многоезична версия
2. Транснационален доклад, очертаващ „най-търсените“ меки умения на пазара на труда в ЕС (кабинетно проучване, наред с проучване сред 100 работодатели)
3. Онлайн бизнес речник, който да се използва от студентите както като справочник за понятията, така и като ориентир за видовете меки умения

4. Изработени по поръчка обучителни курсове, свързани с развиване на меки умения за намиране на работа

5. Събития за популяризиране на проекта в страните на участниците и постигане на международна известност на проекта.

В допълнение, партньорите предвиждат резултатите от проекта да бъдат сведени до достояние на аудитория от общо над 4 милиона контакта, като това е приблизителен брой, изчислен въз основа на ангажираността на обществеността чрез офлайн и онлайн комуникация.